AktuelltFamiljegraven
i Alingsås
RapporterFritextsökLogga inOmVillkor
2021-05-03
Brattska släktträdetGeniRötterWikitreeGeneanet

Brattska släkten

2020-08-01

Gustaf Elgenstiernas släktkalender 1931

Bratt (från Brattfors)

Denna släkt är med största sannolikhet af samma stam som av den adliga släkten Bratt från Höglunda. Landtvärnsmannen Nils Bratt från Värmland blef 1456 af konung Carl Knutsson Bonde upphöjd i adligt stånd.

lians rittlinj,? Nils Gnslafsson Bratt liade tvenne söner, diiraf deu äUln,? Jöns Nilssim Bratt var fader till Nils Jönsson Bratt, som 1G2.J introdneera- des på riddarhusct nicil namnet Itratt af IlöRlunda oeli lU yngre son Anders Nilsson Bratt. l>en sistnämndes son skall enligt sliikttradition ocli synnerligen stora sannolikheter hafva

varit den Anders Andersson, som antog namnit BAnge samt

lef<le i slutet af löOO- och början af KiUO talet. Dennes son

Äter var bevisligen Anilers .Andersson Bånge, <i. .v., t 1077. ägare af Itratlfors bruk i ?ärmland, hvilken återupptog mimuit

Bratt oili iir st.anifader för här nedan upptagna medlemmar

af släkten. ?id INDG års adi^lstnöto sökte släkten blifva n|ip- tageu på originalslamtallorna fiir adliga Utteu Bratt nf Ilög- lunda, såsom ulgiiramle en gren af densamma, men deinia ansökan afslogs, emedan i?j fullt bindande bevisning före- fanns; dock medgaf riddarhusdirektionen att "starka sanuolikhoter och bindande liknelser" funnos för Brattska släktens påstående att utgöra en gren af adliga ätten Bratt af liög- lunda.Ofvannämude Anders .Andersson Bånge (d. y.), sedan

]!iatt, hade siinerna I.ars och .Anders. I.ars Bratts näst yngste

son Jonas Bratt, f. l(;s:i. t 1737, öfverkrigsk.unmissarie oeh

brukspatron, hade i sitt andra gifte med .Anna Elisabeth Hjertzell, f. 1700, t

171."), soneu Bars Gustaf, f. IT.?,!, t 17ttl. lagman och brukspatron, från hvars söner i första giftet med

Anna Elisabeth Wennerstjerua, f. UM. t 17S8, I.ars Gustaf, Göran Gustaf och Christian, nedanstående tre grenar hiir- stainma. Anders Bratt blef stamfader för den norska grenen,

lians ättling i femte led, löjtnanten vid Trondhjcmska brigaden

(Justaf Fredrik Bratt, f. 1!507. t l^o7, g. m. I.aura Benedieta

Jolianna Bohnsaeh, var fader till Edvard 1?rithiof (se nedan).

Litteratur: Tersmeden; Kalender öfver i Sverige Icdvande ointroducerad adel; Sv. .Släklkalender ISSd; Sv. .Ättartal ]>?.M.

Brattska släkten

Denna webb berättar om Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer.

Till webben hör släktträdet med samma namn.

Innehållet baseras främst på:

  • Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt
  • Christian Bratt: Bratt från Brattfors. en släktkrönika
  • Anteckningar gjorda av Ellen Bratt (1893-1987)
  • Geni

Ambitionen är att inte bara berätta om personers relationer utan även något om den tid de levde i.

Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com