AktuelltRapporterFritextsökLogga inSkapa kontoOmVänner
Bromsa Östra EnebytorgDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid

Aktuellt

2020-07-28

Trombonkonsert på Nora torg

LÖRDAGSKONSERT PÅ NORA TORG

Den 1 AUGUSTI kl 19-20

SPELAR gör musikstudenter från Norges Musikhögskola i Oslo för oss på torget.

Oskar Fagelund Svenberg sjunger och spelar piano,
Jon Arnar Einarsson spelar trombon, piano och sjunger.

De kommer att dela med sig av smakprov på både klassiskt och modernt.
Lite opera och några visor och såklart lite jazz!

Kom till torget och njut av augustikvällen till ljuv musik.

Ta gärna något varmt över axlarna!

Vi kommer att sitta glest på de bänkar som finns + stolar från närliggande hus.

Välkomna önskar spelmännen Oskar och Jon tillsammans med
Nora Torgs Framtid och Nora Torgs Samfällighetsförening.


2020-06-25

Byggen ska uppskattas av invånarna

Hanna Bocander, m fl skriver i Svenska Dagbladet:

"Ett allt hätskare tonläge piskas upp av branschorganisationen Sveriges Arkitekter. De riktar kritik mot att vi som representanter för våra kommuninvånare har synpunkter avseende byggnaders gestaltning. Vi är av den motsatta åsikten – utformning av ny bebyggelse behöver utgå ifrån vad vanliga medborgare tycker. Boendemiljöer måste präglas av trivsamhet och trygghet. Annars representerar vi inte våra medborgare.

Arkitektur är viktigt. Det är olika vad individer tycker är vackert, men det finns forskning som visar att om du upplever ditt bostadsområde som tilltalande så trivs du bättre och känner dig tryggare. Gestaltningen av det offentliga rummet är av stor betydelse för hur de som vistas i den upplever den. Därför är det viktigt för oss som förtroendevalda att se till så att så många som möjligt av våra medborgare uppskattar hur våra bostadsområden utvecklas."


2020-06-24

Hurra! Den är på plats

title
Skylten funkar - bilarna saktade ned
Äntligen har det kommit upp en skylt som visar när trafiken går för fort. Många har bett om åtgärder för att få bilar, cyklar och andra trafikanter att inte köra fortare än 30 km/tim.

Föreningen Noratorgs framtid (FNTF) beslutade  vid sitt årsmöte den 10 mars i år att påpeka för kommunen att något behöver göras åt de höga hatigheterna. Det är främst sträckan Kvarnparken - Nora Torg - Göthes Glas - till Gamla Landsvägen som behöver åtgärdas.

Den 29 maj sända FNTF en begäran till kommunen. Den mest akuta och närliggande lösningen enligt årsmötet är en eller flera strategiskt utplacerade fartkameror.  Ljusskyltar med hastighetsinformation bör komplettera.

Och nu är den på plats. Möjligen kan platsen diskuteras. Vore det bättre om den placerades högre upp i backen? Är det tekniska skäl för nuvarande placering? Det får vi ta reda på.

Vi får rikta ett tack för kommunen och hoppas att trafikmiljön nu blir mindre riskfylld och trevligare. 


2020-06-19

Enkät i Danderyds kommuns översiktsplanering

title
Kommunens enkät

Danderyds kommun har informerat om att arbete med en ny översiktsplan, ÖPL pågår. Tidsramarna för kommunens arbete är att planen ska antas av Kommunfullmäktige 2021. Dessförinnan ska samråd med invånarna genomföras. En enkät syftar till att ge underlag för samrådet och kan besvaras 2 juni -31 augusti. https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/planer-och-utveckling/oversiktsplan/enkaten/

ÖPL regleras av plan- och bygglagen. Planen ska ange den långsiktiga utvecklingen av kommunen och konsekvenser för markanvändningen. En ÖPL ska upprättas varje mandatperiod. Vår kommuns nu gällande ÖPL är från 2006!

Föreningen Nora Torgs Framtids, FNTF styrelse har provsvarat på enkäten och funnit att de 5 frågeområdena är snävt avgränsade och binds geografiskt hårt till befintlig markanvändning. Detta tillsamman med det digitala formatet gör att FNTF har svårt att lämna de nyanserade svar som föreningen kan ställa sig bakom. Frågebatteriet skulle behöva göras mera öppet och ha en tydlig, långsiktig målbild. I info materialet anges inte någon tidshorisont för planen, men 15 -20 års sikt är vanligt.

FNTF:s styrelse uppmanar medlemmarna att besvara enkäten och att lämna sina svar och synpunkter efter sina egna utgångspunkter. Det är viktigt att vi, var och en, framhåller vilka kvaliteter vi vill värna/utveckla för framtiden. Styrelsen informerar nedan om sina ställningstaganden, vilka kommer att sändas över till kommunen i en samlad skrivelse.

Läs mer...


2020-06-15

Bäckström skräpar ned

title
Bäckströms soptunnor
Till centrumhuset vid Nora torg, "Köpmannen 1" hör dessa soptunnor. De inte bara sköts väldigt dåligt utan dessutom står de på trotoaren vilket tvingar gående att passera på gatan.

Ägare av Köpmannen 1 är Nora T kb som är ett systerföretag till Nora Bo AB som äger parteringsplatsen vid busstationen med skrotbilen.

Huvudman för Nora Bo AB är Stig Alfons Bäckström. Han är kommanditdelägare i Nora T kb. Komplementär i Nora T kb är Asphome AB där Bäckström är ordförande. Nora Bo har gått med förlust de senaste fem åren som rapporterats, dvs 2014-2018.

Stig Alfons Bäckström har således full kontroll över dessa (och andra) företag. 

Det är Nora Bo som kommunen samtalar med om att exploatera Nora torg genom att bygga stora höga hus utefter Noragårdsvägen från torget upp till svängen vid glasmästeriet. 

Vet kommunen vem det är de har att göra med?  

Läs mer om Nora Bo.


2020-05-29

För fort på Noragårdsvägen

title
Exempel på skylt som kan sänka hanstigheten
Föreningen Nora torgs framtid har kontaktat kommunen med en begäran om att vidta åtgärder så att hastigheten inte överskrider maxgränsen.

Trafiken på delar av Noragårdsvägen skapar problem. FNTF beslutade därför vid sitt årsmöte den 10 mars i år att påpeka för kommunen att något behöver göras. Det är främst sträckan Kvarnparken - Nora Torg - Göthes Glas - till Gamla Landsvägen som behöver åtgärdas.

Läs mer...

 

 


2020-05-29

Bilvraket måste väck

title
Skrotbilen på Nora Bos tomt
Skrotbilen på parkeringen bakom Nora torgs busstation måste bort! Den har stått där alldeles förlänge. 

Hans Iwan Bratt har skrivit till kommunen med begäran om att den tar bort skrotet. Föreningen Nora torgs framtid har också skrivit till kommunen med stöd för Bratts brev.

Bilvraket står på företaget Nora Bos mark, dvs samma företag som kommunen förhandlat med om att bygga flera höga hus på denna mark samt på angränsande kommunägd mark. Det visar vilket svagt intresse bolaget har för området. 

Läs mer...


2020-04-30

Aprilbrev till medlemmarna

Kära medlemmar,

title
Corona - Covid-19
Hoppas att ni alla har undgått smitta och är friska. Sedan förra medlemsbrevet i mars har vår förenings styrelse inte haft möjlighet att träffas på grund av karantäner av olika slag. Vi lär få vänta till värmen kommer och vi kan ses utomhus.

Samtidigt verkar det inte hända så mycket heller i våra frågor. Inget nytt om Nora Torg eller Gropen. Översiktplaneringens aviserade vårmöten kan inte genomföras som tänkt. På kommunkontoret diskuteras hur man ska komma vidare i medborgardialogen. Man återkommer i frågan inom kort.

Vi håller oss givetvis beredda på såväl utomhusmöten som webenkäter eller vad man kommer fram till. Vi är i en helt ny och unik situation. Att fundera över 2030 behövs mer än någonsin och vi har nya erfarenheter att lägga in i planeringen. Inte minst vad gäller utformningen av vårt boende.

En glädjande nyhet är att vi fått besked om att kommunen kommer att återplantera träd i Noragårdsstråket i gräsremsan från Danderydsgården till Nora Torg. Vi har skrivit några uppskattande rader till tekniska kontoret och parkförvaltningen om de fina körsbärsträden och påskliljerabatterna på torget. Det är extra värdefullt att ha så fina parker och grönområden som vi har här i Danderyd nu när många håller sig i närområdet.

title
Plantering kommer på Noragårdsvägen utefter garagen

Vår trädgårdsstad med privata trädgårdar och allmänna parkområden och grönska att njuta av är ovärderlig i en tid som denna. Ta gärna en extra promenad i Noragårdsstråket. Kanske ser du något nytt eller får en idé om förbättring att föra vidare till oss andra.

Eftersom vi inte ses i Kvarnis vid Valborgsmässoelden vill styrelsen passa på att önska en bra och i alla fall annorlunda Valborg och att alla ska få fortsätta att vara friska!

Vårhälsningar, Myrna Smitt


2020-04-16

Årsmötet 2020

Föreningen Nora Torgs Framtid

Protokoll över årsmöte den 10 mars 2020, kl. 20.00 – 20.45

Närvarande: för styrelsen: Myrna Smitt, Hans Iwan Bratt, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, Charlotte Lindéen och Birgitta Frisell 

Närvarande medlemmar enligt bilaga 1

Plats: Smedjan i Kvarnparken

§ 1 Myrna Smitt förklarar årsmötet öppnat och hälsar alla välkomna. Myrna redogör för hur kallelse gått ut till medlemmarna, först genom att styrelsen meddelat datum för årsmötet och därefter sänt kallelse den 25 februari med dagordning, båda med e-post.

§ 2 Mötet väljer Myrna Smitt till mötesordförande, Birgitta Frisell till sekreterare samt Örjan Bruzaeus och Anders Lindeen att justera protokollet.

§ 3 Myrna Smitt hänför sig till årsberättelsen, vilken sänts ut till föreningens medlemmar och går igenom huvudpunkterna samt ger tillfälle att ställa frågor. Årsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Ekonomi. Av årsberättelsen framgår att föreningen har en behållning om 6 245 kr, vilket bekräftas av kassör Lennart Dahlborg.

§ 5 Johan Gröndal har lämnat sin revisionsberättelse, men är förhindrad på grund av andra åtaganden att närvara. Birgitta Frisell föredrar berättelsen för mötet, se bilaga 2. Av berättelsen framgår bl.a. att han tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2019.

§ 6 Styrelsen har inget förslag om årsavgift, då behållningen beräknas kunna täcka under 2020 eventuellt uppkomna kostnader.

§ 7 På fråga från Myrna Smitt beslutar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§ 8 Myrna Smitt erinrar om att det inte finns någon valberedning, varför styrelsen har ett förslag till val av ledamöter. Samtliga ordinarie ledamöter  har ställt sig till förfogande för omval. Föreslås att Björn Lundberg, Torgny Svenberg, Karin Bergendal och Oskar Dahlman väljs till ordinarie ledamöter. Johan Gröndal har förklarat att han är villig att kvarstå som revisor. Inga fler förslag lämnas. Årsmötet väljer följande personer som ordinarie ledamöter Myrna Smitt, Hans Iwan Bratt, Lennart Dahlborg, Birgitta Frisell, Jens Isaksson, Charlotte Lindéen, Torgny Svenberg, Björn Lundberg, Karin Bergendal och Oskar Dahlman. Till revisor väljs Johan Gröndal.

§ 9 Övrigt Myrna Smitt erinrar om att årsmötet tidigare gjort uttalanden som överlämnats till Kommunstyrelse och Byggnadsnämnd. Styrelsen föreslår nu att årsmötet godkänner följande uttalande: ”FNTF kräver att planuppdraget från 2014- 01-14 om utvecklingen av Nora Torg som ett lokalt centrum dras tillbaka.

FNTF föreslår att Nora Torg förblir en del av Nora Trädgårdsstad, i ett förstärkt Noragårdsstråk. Att utvecklas i det pågående arbetet med Översiktsplanen!” Årsmötet antar uttalandet enhälligt.

Ordet lämnas fritt. Anders Hultgren ställer fråga om hur föreningen tänkt ställa sig till frågor om Gropen. I förslaget är byggnaden för hög och för nära vägen. Det finns andra exempel på byggnader som ska skydda mot buller redan vid fem våningar. Anders Lindeen föreslår att föreningen kan ta ställning till väsentliga principer om höjd, grönska och hur förslag kan ändras. En enkät kan sändas till medlemmarna.

Boende vid Noragårdsvägen östra sidan ovanför Göthes Glas har med anledning av föreningens skrivelse om Noragårdsstråket till styrelsen före mötet sänt en e-post med tankar om förbättringar vad gäller trafiksäkerheten på vägen och analyserat möjliga sådana. Man önskar även att föreningen i sin skrivelse tar hänsyn till möjliga varsamma förtätningar på östra sidan. Frågorna diskuteras. Andra berättar att det även är en problematisk trafik vid Nora Herrgårds förskola.

§ 10 Myrna tackar deltagarna för visat intresse och tankeväckande förslag att fortsätta arbeta med i styrelsen samt förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Birgitta Frisell

 

Justeras

 

Myrna Smitt             Örjan Bruzaeus        Anders Lindeen

 

Det antecknas att medlemmarna före mötet har lyssnat till Byggnadsnämndens ordförande Claes Breitholtz, som berättade om läget för olika planer och arbetet med översiktsplan i kommunen.


2020-03-11

Årsmötet 10 mars

Vid årsmötet omvaldes den sittande styrelsen. Två nya ledamöter tillkom: Björn Lundberg och Karin Bergendahl.

Björn Lundberg bor i Garden på Klockar Malms väg och representerar därmed den nya delen av föreningens verksamhetsområde.

Karin Bergendal var tidigare suppleant och utsågs nu till ordinarie ledamot. Invalda blev även de tidigare adjungerade ledamöterna Torgny Svenberg (föreningens första ordförande) och Oskar Dahlman.

Årsmötet inleddes med att byggnadsnämndens ordförande Claes Breitholtz informerade om aktuella byggprojekt och arbetet med kommunens översiktsplan. Mycket uppskattat!

Årsmötet gjorde ett uttalande:

Danderyds kommuns vision - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Mot bakgrund av ovanstående görs följande uttalande, ställt till kommunstyrelsen.

Årsmötet 2020- 03-10, Föreningen Nora Torgs Framtid, FNTF                  

FNTF kräver att planuppdraget från 2014- 01-14 om utvecklingen av Nora Torg som ett lokalt centrum dras tillbaka.

FNTF föreslår att Nora Torg förblir en del av Nora Trädgårdsstad, i ett förstärkt Noragårdsstråk. Att utvecklas i det pågående arbetet med Översiktsplanen!


Föreningen
Nora torgs framtid

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Lennart Dahlborg
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com