Nora torgs framtid

Kom med i föreningen Nora torgs framtid.

Betala gärna en frivillig avgift 100 kr (mer eller mindre). Swishas till kassören Lennart Dahlborg, 46707623157. Om Swish.

1 0

Fritextsök i tillgängliga texter:


Innehåll


2018-03-22


Föreningen Nora Torgs Framtid hade årsmöte den 20 mars i Smedjan, Kvarnparken. Ett drygt 30-tal medlemmar närvarade. Styrelsen presenterade årsberättelsen, revisorn föreslog ansvarsfrihet vilket årsmötet godkände.

Vid mötet gjorde föreningen detta uttalande:

Uttalande av årsmötet i Föreningen Nora Torgs Framtid den 20 mars 2018

Föreningen Nora Torgs Framtid ser med oro på att kommunens arbete med detaljplanen Nora Torg, Danderyd 3:3 m.fl. fortsätter.

Vi kräver att detta arbete avbryts nu.

Om byggnation senare ska utföras i området kräver vi att den Kommunstyrelse som tar plats efter valet ger ett nytt uppdrag till Byggnadsnämnden.

Ett nytt uppdrag som innebär ett noggrant planarbete enligt förutsättningar som följer kommunens aktuella utbyggnads- och översiktsplan.

Vi förutsätter att ett nytt uppdrag formuleras i samverkan med oss boende i området.

Styrelsen informerade om kontakterna med de politiska partierna.

Hans Iwan Bratt informerade om förslag till ändring av kommunens planprocess (version nr 6 publiceras snart) och att förslaget förhoppningsvis kan vidareutvecklas tillsammans med andra grupper engagerade i frågan i kommunen.

Wåhlins skiftande planer om pensionärslängan diskuterades

Vid årsmötet omvaldes hela styrelsen, Vid det efterföljande konstituerande årsmötet utsågs åter Myrna Smitt om som ordförande, Birgitta Frisell till sekreterare Lennart Dahlborg till kassör och Hans Iwan Bratt till webmaster. Övriga ledamöter är Jens Isaksson, Charlotte Lindeen.
Suppleanter är Karin Bergendal och Jacob Dorph. Som revisor omvaldes Johan Gröndahl.

Mötet beslöt att införa en frivillig medlemsavgift på 100 kr.

Hans Iwan Bratt och Myrna Smitt presenterade ett förslag på valkampanj som mottogs med allmänt gillande. De flesta meddelade att de vill medverka i kampanjen. Information om kampanjen sänds till medlemmarna inom kort.

Myrna Smitt


2018-03-11


Föreningen Nora Torgs Framtid

Årsberättelse april 2017 – mars 2018

Föreningen har 137 registrerade medlemmar

I styrelsen ingår ledamöterna Myrna Smitt, ordförande, Hans Iwan Bratt, ansvarig för
websidan, Birgitta Frisell, sekreterare, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, Charlotte
Lindéen och suppleanterna Karin Bergendahl och Jacob Dorph samt den 16 maj
adjungerade Torgny Svenberg och Oskar Dahlman

Revisor är Johan Gröndal

Styrelsen har sedan förra årsmötet den 25 april haft 12 möten, vid vilka
minnesanteckningar förts.

Yttrandet över planförslaget

Under senvåren och fram till den 20 juni ägnades mycken energi åt mätningar,
utredningar och utarbetande av yttrandet över planförslaget. Den 15 maj höll
kommunen Öppet hus, som inleddes med en presentation av Anna-Britta Järliden.
Närvarande politiker anförde fyra skäl för byggnationen: kommunen kan mista sitt
monopol om det inte byggs mer, inflyttade i nya hus kan inte yttra sig över
förslaget, Nora torg är ett utvecklingsområde och man måste inse att förändringar
sker.

Den 30 maj hölls ett möte i Kvarnstugan för medlemmarna varvid presenterades ett
utkast till yttrande. Många värdefulla synpunkter framfördes. En viktig utredning om
markförhållanden i planområdet gjordes, på uppdrag av föreningen, av en
sakkunnig inom väg- och vattenbyggnad, Rolf Rosén. Utlåtandet bifogades vårt
yttrande. Ett omfattande och kritiskt yttrande togs slutligen fram och lämnades in
den 20 juni. Ytterligare 77 remissyttranden lämnades. Dessa har sammanställts av
föreningen och lags ut på websidan.

I maj ordnades en visning av hur höga de planerade byggnaderna blir genom att en
ballong sändes upp på 15 meters höjd. Det väckte intresse hos lokalpressen med
bild och representanter för föreningen.

Kontakter med politiker

Mycken möda har lagts för att informera och påverka politikerna. Årsmötets
uttalande sändes den 26 april till ledamöterna i Byggnadsnämnden. Den 17
november sändes en till ledamöterna i Kommunstyrelsen ställd skrivelse med krav
på omtag i den pågående processen med vårt nya Informationsblad bifogat. Samma
utskick gick även till ledamöterna i Byggnadsnämnden.

Styrelsens ledamöter har i olika sammansättningar haft samtal med företrädare för
alla partierna. Den 27 november fick föreningen tillfälle att möta Olle Reichenberg,
Isabella Hökmark, Anders Paulsen (alla M), Bengt Sylvan (L) och Peter Forsman (KD)
på slottet. Då meddelades att vägen inte kommer att flyttas och att två befintliga
hus inte ska höjas.

I övrigt så funderade man inom partierna på sina slutliga ställningstaganden.
Villaägareföreningen inbjöd till ett möte med politiker den 17 januari med rubriken
”Trädgårdsstad eller höga hus” i Danderyds gymnasium. Politiker från M, L, KD, C,
Mp och SD fick svara på frågor som i förväg ställts till dem. Därefter fick åhörarna
(ca 500) ställa frågor. Bl.a. ställde Rolf Rosén frågor om hur man tänkt sig att bygga
underjordiska garage utan att det får allvarliga konsekvenser för kringliggande
bebyggelse.

Den 19 januari sändes en e-post till ledamöterna i Byggnadsnämnden med begäran
om att avbryta planarbetet. Roséns frågor föranledde föreningen att låta honom
företa en förnyad utredning, som visade en betydande risk för allvarlig
sättningspåverkan på bebyggelsen. Som en följd av innehållet i utlåtandet sändes
skrivelser till Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och direktören för Tekniska
nämnden den 17 februari med begäran om att stoppa planerna för Nora torg.
Roséns utlåtande bifogades.

Info till medlemmar och allmänhet

Medlemmarna har löpande informerats om styrelsens arbete och åtgärder, bl.a.
genom fem medlemsbrev. Flygblad om kommunens byggplaner delades ut i maj i
brevlådorna i Nora. Informationsblad har tagits fram i oktober. Broschyren har
delats ut i noraområdets brevlådor.

Villaägare- och Hembygdsföreningarna arrangerade vandringar i maj och september
i Nora. Drygt 80 deltagare fick då information om byggplanerna.

Föreningens webbsidan www.noratorg.se har nu 119 sidor inkl. alla skrivelser från
föreningen och från kommunen. För att underlätta sökning finns fritextsökning i
sidorna. Webbsidan har 22 registrerade användare som har tillgång till sidor av mer
internt slag. Av sidorna är 99 tillgängliga för alla. 20 för användarna. Alla
medlemmar kan registrera sig. I webben finns också föreningens medlemsregister
tillgänglig för föreningens styrelse och revisor.

Föreningen har en sida på Facebook (https://www.facebook.com/noratorgsframtid/)
och en grupp (https://www.facebook.com/groups/565178153820644/?ref=br_rs)
med 20 medlemmar.

Danderyd den 8 mars 2018

Myrna Smitt Hans Iwan Bratt Jens Isaksson

Birgitta Frisell Charlotte Lindéen Lennart Dahlborg


2018-03-10


Kallelse till årsmöte i Föreningen Nora Torgs Framtid

Tid: Tisdagen den 20 mars kl 19.00-20.30

Lokal: Smedjan i Kvarnparken

 

Diskussion

 • Nytt förslag från kommunen. Föreningens åtgärder.

 • Kommer kommunen med ett granskningsförslag - sista steget före slutligt beslut?

 • Varför blir det så ofta fel i kommunens byggplaner?

 • Kommer ett nytt förslag från kommunen bryta mot lagen?

 • Håller kommunen fast vid höga hus runt Hornet/Nora torg 2 och utefter Noragårdsvägen?

 • Flyttas vägen? Och blir det extra våningsplan på husen vid torget?

 • Vill kommunen fortfarande ha underjordisk garage som sänker grundvattennivån så att många hus spricker

 • Vad kommer Wåhlin göra med sina hus?

 • Kommer E18 grävas ned?

 • Det blir snabbt fler bostäder norr om oss. Det leder till ökad trafik genom vår kommun. Vad bör vi göra?

 • Vad händer inom partierna?

 • Vad planerar Villaägarföreningen?

 • Hur bör vi agera i valet?

Besök www.noratorg.se och läs bl.a. föreningens remissvar på kommunens senaste förslag "Synpunkter på planförslaget gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl. Danderyds kommun".

Årsmöte - förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet

 3. Årsberättelse

 4. Revisors yttrande

 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 6. Val av styrelse och revisor

 7. Föreningens ekonomi; förslag om frivillig avgift/bidrag

 8. Övrigt

Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som vill kandidera eller föreslå annan kandidat bör kontakta Myrna Smitt 0709-548779.

Välkomna, till ett kort och viktigt möte om kommande steg i planeringen för ett bra Nora och Nora Torg!

För ytterligare uppdatering se vår websida www.noratorg.se

 

Styrelsen

PS Nora Torgsgruppen anses bland våra styrande politiker inte höras tillräckligt i opinionen! Därför måste vi synas mer. Skicka gärna ett brev till byggnadsnämnden inför mötet den 14 mars med protest mot planen för Nora Torg. Maildresser till Byggnadsnämndens ledamöter finns i det medlemsbrev som gick ut 21 februari. Eller skriv till plan@danderyd.se

Skriv, ring eller kontakta på annat sätt - för det är nu de gäller!!

 


2018-02-21


Medlemsbrev:

Kära medlemmar i Föreningen Nora Torgs Framtid

Nu händer saker snabbt. Byggherrarnas återkallande av sina planer för Östra Enebytorg är glädjande och kanske tar våra styrande politiker sitt förnuft till fånga. Något omtag för Nora Torg har dock inte aviserats av ansvariga politiker.

Med senaste skrivelsen, den 17 februari, till våra valda ledamöter i Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen i Danderyds kommun har vår förening pekat på vilket högriskprojekt byggandet av ett underjordiskt garage i Nora Torgsområdet skulle vara för den befintliga bebyggelsen. Det finns en sammanfattning av utredningen på vår webb: www.noratorg.se.

Läs vår tekniske konsults, Rolf Roséns utlåtande. Han redogör mycket pedagogiskt för hur anläggandet av ett underjordiskt garage skulle skada de vattenförande lagren i marken och därmed skapa sättningar i mark och befintliga byggnader, främst Hornet. Fastigheterna i planområdet och omkring ligger på blöt lera och har känslig grundläggning enligt Svenska Kraftnäts kartering hösten 2015.

Det var det starka engagemanget från många medlemmar i Östra Enebyberg som fick politikerna att tänka om. Många medlemmar skrev, ringde, kontakta ansvariga politiker. Och de deltog i välbesökta möten där många riktade frän kritik mot politiker som låg bakom det tokiga förslaget..

Mycket talar för att byggnadsnämnden fattar beslut om Nora torgs framtid vid sammanträdet den 14 mars. De är två partier, Moderaterna och Liberalerna, som har drivit fram förslaget med 15 meter höga hus, ett underjordiskt garage som ger sättningsskador i på hus inom ett stort område och en helt tokig trafiklösning.

M och L står bakom förslagen sedan 2016 som skulle allvarligt skulle skada Nora torg med omgivning. Övriga partier står bakom oss Nora-bor.

Inför Byggnadsnämndens sammanträde kommer M och L ha interna möten och det är där det egentliga beslutet tas. Så det är bråttom. Nu måste vi alla kontakta dem som tar beslutet.

Vi ber dig skriv, ring, besök de som kan avgöra Nora Torgs framtid. Begär besked om kommunen tänker tillåta underjordiskt garage och framtida sättningsskador på befintliga hus i området enligt det utlåtande som Föreningen Nora Torgs Framtid skickat in.

Trevligt sportlov (när ni har skrivit)
Myrna Smitt, ordförande


Epostadresser till byggnadsnämndens ledamöter

Isabella Hökmark. Ordf, Djursholm (M) isabella.hokmark@danderyd.se
Kristin Eriksson. 2:e v ordf, Stocksund (C) kristin.eriksson@danderyd.se
Maarit Nordmark. 1:e v ordf, Stocksund (L) maarit.nordmarkmn@gmail.com
Ingrid Erneman. Led, Danderyd (M) ingrid.erneman@danderyd.se
Erik Hafström. Led, Stocksund (M) hafstrom-edenfeldt@telia.com
Richard Törnqvist af Ström. Led, Stocksund (M) richard.tornqvist@moderat.se
Jesper Isaksson. Led, Djursholm (C) jesper.isaksson@telia.com
Ingemar Ståhl. Led, Djursholm (L) smd.stahl@telia.com
Gun-Britt Lindström. Led. Danderyd (MP)  gblindstrom@gmail.com
Eva Wretman. Ers, Djursholm (M) eva.wretman@telia.com
Rikard Lanneborn. Ers, Danderyd (M) rikard@lanneborn.se
Cecilia Henriksson. Ers, Djursholm (M) ceciliaochjan@telia.com
Tord Håkansson. Ers, Djursholm (C) cyrano_c40@hotmail.se
Dick Lindberg. Ers, Danderyd (C) 087553460@telia.com
Margareta Sandell. Ers, Danderyd (L) sandellmargareta@gmail.com
Magnus Stenflo. Ers, Danderyd (L) magnus@stenflo.se
Bernt Hofström. Ers, Danderyd (S) bernt.hofstrom@gmail.com
Leif Ahrle. Led, Danderyd (M) Uppgift om epost saknas
Gustaf Mårtenson. Led, Djursholm (KD)
Uppgift om epost saknas
Robert Stael von Holstein. Ers, Djursholm (M)
Uppgift om epost saknas
Johan Henriques. Ers, Danderyd (M)
Uppgift om epost saknas
Hélène Sandmark. Ers, Djursholm (M)
Uppgift om epost saknas


2018-02-18


En ny analys av marken vid Nora torg visar att den är olämplig för den typ av hus som kommunen föreslagit. Byggs höga hus med garage under jorden kommer grundvattennivån att sjunka påtagligt. Och det leder till sättningar i befintliga hus.

Kommunen är ansvarig för att göra detaljplan. I det ingår att pröva markens lämplighet för bebyggelse (PBL 4 kap, 2§). Men sådan prövning gör inte Danderyd utan kommunen överlåter till ett företag som vill bygga på marken.

Vid byggherrens prövning blir slutsatsen “Sättningar kan förväntas bli mycket små vid grundläggning på naturligt lagrad morän. Någon stabilitetberäkning har inte utförts eftersom någon risk för otillfredsställande stabilitet inte bedöms föreligga”. (Projektering-PM geoteknik, )

Men den slutsatsen är fullständig felaktig! Det framgår av den markutredning som utförts av civ.ing Rolf Rosén på uppdrag av Nora torg-föreningen.

 1. Enligt planen ska 4 flerfamiljshus med källare byggas i området. Under byggnadstiden kommer grundvattenytan att avsänkas genom filterförsedda brunnar. rundläggningsmetoden, urschaktning av lös jord och uppfyllning med bergkross, i kombination med att källarvåningarna utförs som dränerade konstruktioner kommer att medföra en permanent avsänkning av grundvattenytan och avledning av grundvatten inom ett stort område. Grundvattensänkning, inom sättningsbenägen mark, som i betydande omfattning kommer att uppstå såväl inom som utanför planområdet skadar byggnader och anläggningar med sättningar i byggnader och mark som följd.

 2. Vid undersökningen har all provtagning utförts med skruvprovtagare vilket innebär att alla redovisade provtagningsresultat utgår från störda prover. Därför kan en sådan uppgift från Sweco att moränen är tät starkt ifrågasättas. Betydligt mer sannolikt är att de jordar, sand och grus, sorn underlagrar leran är vattenförande och därmed dränerande.

 3. I markundersökningen saknas miljöprovtagning och analys av förekommande föroreningar av jordarna i området. Undersökningar visar att hela planområdet är utfyllt med 0,5-2 m fyllningsjord med oklar sammansättning, oklart ursprung och oklart innehåll av föroreningar. Den planerade bebyggelsen blir bostäder. Det är därför nödvändigt att klarlägga att marken i planområdet ej är förorenad. Därför måste en miljöteknisk markundersökning genomföras där kraven för markanvändning enligt Naturvårdsverkets riktvärden ska uppfyllas. Förorenad jord ska schaktas bort och omhändertas.

 4. I detaljplaneförslaget beskrivs enbart hur grundvattennivåerna ska sänkas för de nya byggnaderna. Inte med ett ord belyses konsekvenserna för den befintliga bebyggelsen. Flera byggnader men särskilt Hornet har en för grundvattenpåverkan mycket känslig grundläggning och kommer att skadas av planerade arbeten.

Detta är ett nytt övertydligt exempel på hur kommunen slarvar med planärenden. Man lägger ut undersökningen på en byggherre med egna intressen i slutsatsen. Uppenbarligen granskar inte kommunen undersökningen utan publicerar den på sin webb som en del av samrådshandlingarna. Därmed vilseleder kommunen alla som berörs av byggplanerna och de ansvariga myndigheterna som t.ex. Lantmäteriet.

Föreningen har sänt den nya analysen och kommentarer till ledamöterna i Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden, samt till direktören för Tekniska nämnden.

 


2018-02-17


Han har startat Facebookgrupper mot kommunens byggplaner. Enebybergsbon Lars Avellán menar att Danderyd till mångt och mycket är färdigbyggt.

Lars Avellán är uppvuxen i Djursholm och bor sedan 1990 i Enebyberg. När han fick nys om kommunens planer på hur man skulle exploatera östra Eneby torg fick han ett uppvaknande.

När kommunen presenterade förslaget så tänkte jag bara "det här får inte ske". Vi bor i ett villasamhälle, inte i ett höghusområde, säger han.

De första planerna rörde omkring 425 nya bostäder i östra Eneby torg, ett förslag som idag inte längre existerar.

Danderyds Nyheter 15 feb 2018


2018-02-14


Under kommunstyrelsens sammanträde i måndags hade man fått en skrivelse från fastighetsägarna av östra Eneby torg där man meddelar att man drar sig ur ett planuppdrag.

Framtidens östra Eneby torg har varit en het puck det senaste året. Och nu kommer nästa vändning – fastighetsägarna har dragit sig ur ett planuppdrag och området kommer förbli som det är idag.

– Vi, alltså Moderaterna, KD och Liberalerna, hade efter de "öppna hus" vi hade i januari landat i en idé om hur arbetet skulle drivas vidare. Det handlade om att exkludera fem villatomter och dra ner volymen kraftigt, säger Olle Reichenberg (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Danderyds nyheter, 13 feb 2018

 


2018-02-09


Ewa Bergman avgår från Liberalerna och byter parti.

– Politiken har tagit en riktning som jag inte delar. Men jag kommer fortsätta agera i politiken i Danderyd, säger Ewa Bergman, som dock inte vill avslöja vilket nytt parti hon gått med i.

– Det jag kan säga är att det är ett annat alliansparti som jag gått med i.

Hon riktar kritik mot hur Liberalerna hanterat frågor gällande byggnation och projektet om en framtida tunnel för E18.

– Dels handlar det om hur man hanterat ärendet kring östra Eneby torg, man lyssnar inte på medborgarna, likaså gällande planerna för Nora torg. Sen har utredningen för E18-tunneln kostat en massa pengar – ska de belasta Danderyds skattebetalare när de som bor norr om kommunen kommer använda den mer än vi?

Läs mer i Danderyds Nyheter


2018-01-23


2018-01-19

 

Till Byggnadsnämnden

Danderyds kommun


Ang planering för bebyggelse vid Nora torg

Om byggnadsnämnden avser att ta beslut om bebyggelse vid Nora torg vill vi klargöra att samrådsförslaget med de modifieringar som meddelades oss muntligt vid mötet 27 november är fullständigt oacceptabelt. Däremot anser vi att hus med maximalt två våningar i den östra delen av planområdet kan vara lämpligt förutsatt att det inte stänger in Nora torg 2 bostadsrättsföreningen Hornet och att utformning knyter an till befintlig arkitektur i området.

Kommunen hantering av detta ärende är helt undermålig. Programförslaget 2015-12-16 omfattade mark som inte var tillgänglig för bebyggelse utan expropriering. Det skapade en enorm oro och ilska vilket ledde till ett stort antal starkt kritiska remissvar. Kritiken besvarades först efter ett drygt fyra månader i samrådshandlingarna.

Samrådshandlingen innehöll ett kraftigt förändrat planområde. Halva området i programförslaget var borttaget och i stället ingick en flyttning av vägen - en närmast absurt förslag. Yttranden över detta förslag måste ses som helt nytt som inte föregåtts av programförslag. Förslaget ökade oron och ilskan än mer och vilket ledde till än fler yttranden. Vi fick en första reaktion på föreningens yttrande i december sju månader efter att förslaget offentliggjorde.

Vi har underhand fått information från företrädare av tre partier att de inte avser att stödja förslag om att flytta på vägen. De avser inte heller att stödja höjning av fastigheterna som ansluter till torget, Köpmannen 1 och Nora torg 6. Däremot höll de fast vid planerna att bygga 15 meter höga hus från torget till Noragårdsvägen och utefter Noragårdsvägen inom det nya planområdet. Vi understryker att Föreningen Nora Torgs Framtid helt motsätter sig detta förslag som får dramatiskt negativ inverkan på de boende i Nora torg 2, får allvarliga konsekvenser för boende på Näckrosvägen liksom Nora torg 1 och 3 och skadar hela området svårt.

På mötet i Danderyds gymnasium 17/1 meddelade vår grund- och vattenkonsult Rolf Rosén att det inte går att bygga garage under de planerade husen utan mycket allvarliga konsekvenser för befintlig bebyggelse eftersom de kommer att drabbas av den nödvändiga sänkningen av grundvattennivån, något som garagebygget kräver. Utan garage finns det inte plats för fordonsparkeringar i området utöver de som redan behövs.

Detta samrådsförslag med de underhand lämnade modifieringar är ytterligare en radikal förändring som inte berörda fått ta ställning till i en programhandling eller i samrådshandling. Detta anser vi bryter mot PBL 5 kap 6§, 8§, 9§, 11§ och 12§.

Vi anser dessutom att kommunens hantering innebär ett brott mot  PBL 5 kap 7§. Kommunen skulle använt utökat planförfarande, då planen är av betydande intresse för allmänheten.

Mot denna bakgrund begär vi att byggnadsnämnden beslutar att avbryta projektet.

För Föreningen Nora Torgs Framtid

Myrna Smitt, ordförande

Hans Iwan Bratt, ledamot


2018-01-23


(Medlemsbrev 2018-01-21. I brevet står det att Byggnadsnämndens mötesdag var borttagen på kommunen webb. Datumet har återkommit och är den 31 januari.)

Mötet den 17 januari 2018 blev utan tvekan en mycket stor framgång för alla oss som kämpar för att trädgårdsstaden ska få vara kvar. Stora aulan på Danderyds Gymnasium fylldes till nästan sista plats. Det bör ha rört sig om nära 500 åhörare.

Tonen slogs an av Lars Anders Johansson, Timbro, och han filosoferade över ämnet “Förtätningsfilosofin och platsens betydelse”. Människor vill helst bo i varierade villakvarter medan arkitekter ibland/ofta tror på något helt annat. Drivkraften för denna yrkesgrupp kan vara att vinna sina kollegors respekt eller i bästa fall ett Kasper Salin-pris, som delas ut till årligen till en byggnad av hög arkitektonisk klass. Det blev stora applåder från publiken.

Därefter gick Kristina Berglund snabbt och pedagogiskt genom plansystemet med betoning på hur och när medborgaren kan ingripa. Berglund var tidigare stadsarkitekt i Vallentuna och Täby Det blev igen starka applåder.

Sedan kom utfrågningen av politikerna. Var och en fick 3 minuter på sig att kommentera de 5 frågor de fått i förväg. Den centrala frågan från moderatorn Lars Anders Johansson var att berörda fastighetsägare skall få vara med redan i starten av ett byggprojekt och absolut inte ställas inför ett fait accompli. Det stöddes av samtliga i panelen, men frågan kvarstår vad det kommer att betyda i praktiken.

Inför den avslutande utfrågningen berättade representanter för protestgrupperna om planerna för sina områden, Ö Eneby Torg, Nora Torg och Reidmar.

Därefter kom publikens utfrågning. Intensiteten var hög. Debatten var på rätt nivå, tankeväckande och avslöjande.

På frågan från vår förening om omtag av Nora Torg-projektet svarade Miljöpartiet direkt ja. Centerpartiet tog tydligt avstånd från höga hus och försvarade villastaden. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ansåg att ett mer begränsat byggande kunde ske om parkeringsfrågan löses.

Moderaterna meddelade att arbete pågår med Nora Torg-planen och inget förslag kommer att lämna kommunen förrän man är nöjda. Liberalerna och Kristdemokraterna gav inget svar på frågan.

Vår konsult, Rolf Roséns inlägg om Nora Torg-planens garagebygge i sättningsbenägen mark var viktigt. Likaså Birgitta Frisells inlägg om hur illa planprocessen har skötts i fallet Nora Torg och att projektet måste stoppas.

Kvällens replik kom från Siv Sahlström när hon angående Wonderbox, bygget mitt emot the Garden, påpekade att allt som är tillåtet enligt lag inte behöver vara lämpligt.

Från publiken kom frågor om arbetsfördelningen mellan Exploateringskontoret och Byggnadsnämnden som väckt stor förvåning. I praktiken rundas Byggnadsnämnden till förmån för byggherrarna. Hans Iwan Bratts förslag till en ny planprocess i kommunen är ett starkt inlägg för förändring.

Tidigare var nästa mötesdag för Byggnadsnämnden utsatt till den 31 januari. Denna uppgift är borttagen på kommunen webb! Kommunens mötesportal, som visar mötesdagar för nämnderna, har inte heller någon uppgift om Byggnadsnämnden. Kallelse ska enligt lag distribueras till ledamöterna minst en vecka före mötesdagen. Vi kommer att kräva att få den också till oss.

Föreningen Nora Torgs Framtid sände i fredags, den 20 januari ett brev till Byggnadsnämnden med krav på stopp av projektet Nora Torg! Se bilaga!

Tag gärna kontakt med oss om du har frågor eller synpunkter.

Bästa hälsningar
Myrna Smitt, myrna.smitt@telia.com
Hans Iwan Bratt, 070-779 779 6, hibratt@gmail.com


2018-01-13


Danderyd är en unik plats som innehåller många, ur historiskt och kulturellt hänseende, värdefulla byggnader och anläggningar. Vi anser därför att Danderyd är, mer eller mindre, färdigbyggt. I den mån nybyggnation sker, så måste man gå försiktigt och betänksamt fram för att bevara Danderyds karaktär som villastad. Vi bygger för Danderyd och vi vill inte se kommunalt subventionerade bostäder åt utländska medborgare.

Länkar


2018-01-12


Kommunen ansvarar för att skapa förutsättningar för att bygga bostäder som passar olika skeden i livet. Ett utökat utbud av bostäder medför

 • att unga får möjlighet att skaffa eget boende tidigare
 • att äldre hittar en bostad som passar deras behov
 • att unga såväl som äldre kan bo kvar i kommunen

Miljöpartiet vill

 • satsa på mångfald i bostadsbyggandet med god balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och villor liksom blandad bebyggelse för ökad trivsel
 • ha tillgång till grönområden nära bostaden som inspirerar till hälsofrämjande aktiviteter
 • satsa på bostadsförsörjningsplaner på 5, 10 och 25 års sikt där planerat antal hyresrätter och bostadsrätter tydligt anges
 • ha kommunal styrning av bostadsbyggandet genom att detaljplaner görs innan markanvisning vilket ökar möjligheten att ställa krav på entreprenören rörande upplåtelseform, hållbarhet i materialval och energieffektivitet
 • prioritera att ytor som friställs genom tunnelförläggning av kraftledning och överdäckning av E18 detaljplaneras för bostäder med grönytor
 • prioritera att bostäder byggs i nära anslutning till kollektivtrafiken för minskat bilberoende
  stödja att våra kommundelars centra i Djursholm, Stocksund och Enebyberg hålls levande när det storsatsas på nya Mörby Centrum
 • satsa på flexibla boendealternativ för äldre och möjlighet till olika slags trygghetsboende
 • satsa på ungdomsbostäder så att våra ungdomar kan bo kvar i kommunen

Länkar

Tags: *Miljöpartiet, *Mp


2018-01-12


Danderydscenterns viktigaste frågor (Valet 2014)

Grönområden

Danderyds grönområden och parker ska sparas. Kommundelarnas särart och kulturmiljöer ska bevaras. Sätra ängar, Altorpsskogen, ett större område runt Ekebysjön och i Rinkebyskogen ska bli naturreservat. Nej till miljöförstörande och dyrbara exploateringar. Danderyds kajer ska renoveras. Båtlivet ska främjas.

Ett servicehus behöver byggas i Mörby centrum, äldreboenden i Danderyd och Djursholm. Pensionärsbostäderna i Enebyberg får inte säljas, de ska reserveras för pensionärer. Den påbörjade upprustningen ska fortsätta.

Danderydscentern vill bevara kommundelarnas särart och kulturmiljöer. Danderyds natur- och kulturarv ska värnas. Danderyd är i huvudsak fullbyggt. Danderydscentern vill spara värdefulla grönområden och fina miljöer. De är en del av vårt kulturarv. Det är vårt ansvar att vårda det arvet. Karaktären av trädgårdsstad ska bevaras.

Sätra Ängar, Rinkeby Gärde, Kevinge och Djursholms golfbanor, kvarteren Vindsvale, Cedergrenska fastigheten och området vid Nora Träsk får inte bebyggas. Stränder i kommunal ägo ska vara tillgängliga för alla. Kvarteret Brage ska bli en lummig park. Ekudden ska bevaras som den är. 

Skydda viktiga grönområden, t ex Sätra Ängar, Altorpsskogen och ett större område runt Ekebysjön som naturreservat. Den del av Rinkebyskogen, som ännu inte är naturreservat ska inte bebyggas. Målet är att hela skogen ska bli naturreservat. Ingen tvärled får byggas ovan jord i Rinkebyskogen.

Områden som lagts ut som park i detaljplanen ska förbli parkmark och får inte tas i anspråk för bebyggelse t ex Germaniaviken, Svanholmsparken, Brage, Aludden, Ranängen och Kevinge Strand. De som köper fastigheter ska kunna lita på att planerna gäller. Så kallade allmänningar bör om möjligt göras om till parkmark. Grönområden och parker ska skötas väl och där ska finnas parkbänkar och gott om papperskorgar och hundlatriner. Vi ska vara rädda om våra träd, vi har ett stort ovärderligt ekbestånd.

Bostäder
Om något ska byggas i Danderyd är det bostäder som behövs - inte fler kontor. Danderydscentern föreslår att man undersöker möjligheten att omvandla kontorsfastigheter till bostadsfastigheter. Danderyd har många arbetsplatser och är nettobidragsgivare till arbetsplatser i Stockholms län. I Danderyd finns många fina gamla hus och kulturmiljöer. De måste bevaras.

Våra kommundelscentra ska vara fräscha, levande och stimulerande miljöer för dem som bor i kommundelen. Danderydscentern välkomnar en upprustning av Mörby Centrum och ett kulturhus med bibliotek.

Vi kommer att motsätta oss storexploateringar och skyskrapor, som inte hör hemma i vårt Danderyd.

Länkar


2018-01-12


Nu är det klart vilka det blir som representerar kommunerna i panelen den 17 januari. Det blir (räknat från minsta till största parti):
Christer Erestål (SD)
Caroline Robson (MP)
Peter Forssman (KD)
Jan Lilja (S)
Bengt Sylvan (L)
Siv Sahlström (C)
Olle Reichenberg (M)


2018-01-04


Liberalerna ingick ett avtal för åren 2014-2018 med Moderaterna och Kristdemokraterna om bl.a. bostadspolitiken kallat Danderyd mot 2020-talet – med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus (pdf).

Liberalerna har inte publicerat några bostadspolitiska ståndpunkter för Danderyd på sin hemsida.

Danderyds Nyheter: Bostadsfrågan i Danderyd: 4 av 7 politiker vill ha kommunalt bostadsbolag (2017-04-03)

Bengt Sylvan (L)
Hur ska unga i Danderyd kunna bo kvar i kommunen?

Studentbostäder är en eftersläpning av mindre bra bostadspolitik i Danderyd. Men med Liberalerna nu i majoritet, så planeras det nu ca 250 studentbostäder. Vi ser också över andra former av boende för unga. Wonderbox är ett sådant exempel.

Vilket tips skulle du ge till unga som vill flytta hemifrån?

Det finns olika bostadsköer, som jag rekommenderar att man tidigt anmäler sig till. Vidare tror jag att det är nyttigt att få se andra platser på denna jord och därmed förstå hur bra det är att bo i Danderyd.

Vad anser du om ett kommunalt bostadsbolag?

Ett kommunalt bostadsbolag ger kommunen en större flexibilitet att ordna bostäder för ex. bostadssociala ändamål. Därför är jag för att man har ett eget bostadsbolag.

Länkar


2018-01-04


Kristdemokraterna ingick ett avtal för åren 2014-2018 med Moderaterna och Liberalerna om bl.a. bostadspolitiken kallat Danderyd mot 2020-talet – med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus (pdf).

Nu har man tagit fram ett utkast till plattform för valet 2018 kallad Vår politik för Danderyd, viktigaste punkter sammanfattade (pdf). Den del som handlar om bostäder citeras och kommenteras här.

Vår politik för Danderyd, viktigaste punkter sammanfattade 

• Bevara villastaden Danderyd! Endast en måttlig nybyggnation ska ske, med stor hänsyn till
existerande bebyggelse och de boende. Danderyd ska förbli en villastad, nybyggnation ska
ske varsamt och luftigt, förtätning ska undvikas, grönområden bevaras.

1 Bevara villastaden Danderyd
Nybyggnation ska ske varsamt med hänsyn till nuvarande boende. Danderyd är redan en av Sveriges mest tättbefolkade kommuner (plats 9 av 290 i landet, plats 7 av 26 i Stockholms län).

Endast en försiktig utbyggnad av fastigheter ska ske, med stor hänsyn till existerande bebyggelse och de boende. Danderyd ska förbli en villastad, nybyggnation ska ske varsamt och luftigt, förtätning ska undvikas. Det är mycket viktigt att mer hänsyn tas till fastigheternas och områdets skönhet och förmåga att passa in i befintlig bebyggelse. Det finns goda möjligheter att tänka nytt vid exploatering, så att nybyggen blir en del av den vackra, befintliga trädgårdsstadskänslan som råder.

Nya byggnader ska vara högst av samma storlek som redan existerande byggnader i närheten – inga nya flervåningshus direkt bredvid villor. För att på en mjuk övergång mellan nybyggda flervåningshus och existerande villaområden kan rad/kedjehus med fördel byggas mellan dessa. En bra bro mellan flervåningshus och villaområden är så kallade townhouses. Dessa skulle på ett naturligt sätt kunna komplettera byggandet, då många familjer gärna vill ha eget hus men också bo centrumnära. På så sätt kan förtätning ske utan att det skapas onödigt höga fastigheter nära befintliga villaområden.

Kommunens planer idag är på ca 6000 nya innevånare i 2000 lägenheter och 600 nya innevånare i småhus t.o.m. 2021, d.v.s. en ökning av Danderyds befolkning med närmare 20 % på fyra år nästan enbart i lägenheter. Detta inkluderar bebyggelse som väsentligt försämrar boende och miljö för nuvarande innevånare genom att vara större, högre och tätare än existerande bebyggelse. Detta ska stoppas.

Ett skönhetsråd ska inrättas, med ansvar för att ny bebyggelse harmonierar med existerande och förbättrar i stället för förstör boendemiljön för Danderyds innevånare.

Kommunen ska sträva efter att till företag sälja rättigheter att använda mark & fastigheter men inte äganderätten, eftersom mark och fastigheter långsiktigt uppvisar stabil värdetillväxt som vid försäljningar förloras av kommuninnevånarna.

Om kommunen gör förbättringar i områden som ligger nära mark ägd av bygg/fastighetsbolag eller mark som säljs till bygg/fastighetsbolag, ska kommunen ej ge bort utan ersättning det värde som uppstår genom ökat fastighetsvärde p.g.a. förbättringar som kommunen betalar, utan tillgodogöra sig värdet genom förhandling med bolagen. Vi kommer att prioritera arrendelösningar och långa avtal där marken får användas men inte säljs utan behålls i kommunens ägo. Det är en strategiskt viktig fråga i en så pass tätbebyggd kommun som vår.

Markupplåtelse ska göras för att främja trädgårdsstadens känsla och vi ska sträva efter att upprätta arrendeavtal på lång löptid istället för att sälja ut mark till byggbolag som bygger flerfamiljshus, affärslokaler och kontor.

Danderyds Nyheter: Bostadsfrågan i Danderyd: 4 av 7 politiker vill ha kommunalt bostadsbolag (2017-04-03)

Peter Forssman (KD)
Hur ska unga i Danderyd kunna bo kvar i kommunen?

Vi bygger och kommer att bygga fler studentbostäder, såväl bostadsrätter som hyreslägenheter. Det gör att fler kan bo i kommunen under studietiden. När studietiden väl är avslutad, så måste de unga ordna boendet på egna meriter.

Vilket tips skulle du ge till unga som vill flytta hemifrån?

Räkna med att du måste bo i andra kommuner, innan din ekonomi medger att du har råd att bo i Danderyd.

Vad anser du om ett kommunalt bostadsbolag?

Det är säkert 25 år sedan Danderyd avvecklade sitt kommunala bostadsbolag – långt före min tid i politiken. Jag ser ingen anledning att pröva den idén igen. Dessutom tror jag att det är rent önsketänkande att ett kommunalt bolag skulle kunna bygga fler och billigare bostäder.

Länkar


2018-01-04


Inför valet presenterar partierna sina bostadspolitiska program. Dem kommer vi att publicera här med våra kommentarer.

Andra organisationers uppfattning om byggande i Danderyd


2017-12-29


Mycket av ilskan och oron som skapas av kommunens byggande beror på dålig hantering av byggandet. Projektet Nora torg är ett lärorikt exempel på hur det inte får gå till. 

Föreningen Nora Torgs Framtid, FNTF, arbetar nu med att ta fram 
förslag till ändrad planprocess
som minimerar risken för misslyckade projekt. Läs och kommentera.

Brister i planprocessen i Nora Torg

FNTFs har framfört utförlig kritik i föreningens remissvar. I de delar kritiken gäller handläggningen sammanfattas några erfarenheter nedan. 

Kommunens förslag

 • Programförslaget som remitterades för samråd 2015-12-14 omfattade ett område som pga avtal (servitut) med de boende inte kan bebyggas utan deras medgivande vilket inte lämnades.
 • Vid nästa samråd var det avtalade området borttaget. I stället framla kommunen förslag om flyttning av vägen för att ge stort utrymme för de höga husen.
 • Vi har nu fått besked om att planerna på flyttning av vägen är borta, varför det sista avslutande granskningen av byggnadsnämndens förslag gäller ett ändrat markområde.

Detta innebär att den rätt till samråd som de berörda har har gällt helt andra förslag än de som nu ska granskas. Förfarandet är helt oacceptabelt. Givetvis måste processen avbrytas när förutsättningarna visat sig inte gälla. 

Planbeskrivningen

 • Det finns ingen motivering av valda syften. Inte heller är konsekvenserna för de boende i området berörda i planen. Genomförandet är ett stort frågetecken. Det finns inget resonemang om, än mindre avvägning av, olika intressen. Inte heller motiveras den utformning förslaget fått.
 • Läsaren kan inte se vad i planbeskrivningen som leder fram till kommunala beslut och vad som är en allmän icke bindande beskrivning av hur en exploatering kan tänkas bli genomförd.
 • Programförslaget (dec 2015) blev mycket starkt kritiserat i samrådet 2016. Det inkom 70 remissvar på programhandlingarna med skarp kritik mot förslaget. Ingen hänsyn har tagits till denna tydliga opinion. Planbeskrivning (april 2017) gav än fler starkt kritiska remissvar bl.a. från myndigheter.

Bristande utredningar

 • Trafiksituationen utreds vidare i det kommande planarbetet.
 • VA-förhållandena utreds vidare under den fortsatta planprocessen.
 • Ytterligare utredningar för att utvärdera översvämningsrisken noggrannare rekommenderas.
 • Dagvattenförhållandena och möjligheten att omhänderta dagvatten inom planområdet ska dock utredas ytterligare i den fortsatta planprocessen. Förutsättningarna för omhändertagande av dagvatten ska utredas vidare utifrån det befintliga utvecklingsförslaget i den fortsatta planprocessen. En uppdaterad dagvattenutredning behöver göras utifrån den tänkta bebyggelsen innan detaljplanens granskningsskede.

Dessa brister gjorde det omöjligt att bedöma förslagets inverkan på området

Brister som försvårar bedömningen av förslagen

 • kommunen har inte noterade motstående intressen och redogjorde för den avvägning man gjort
 • kommunen har inte redovisade den positiva uppfattning i översiktsplanen om trädgårdsstadens kvaliteter eller relaterade sitt förslag till denna.
 • kommunen har inte placerade in planområdet i ett större område som gav berörda en god bild av hur planområdet samverkar med omgivningen, Nora trädgårdsstad.

2017-12-29


Föreningen Nora Torgs Framtid har tackat Behrooz Khoshnood för alla de 23 åren med blommor och ett diplom.

Behrooz säger i Stockholm Direkt:

– Jag kommer förlora det sociala nätverk som jag skapat här under 23 år. Många är väldigt personliga och berättar allt för mig, det blir som en familj. Jag lär känna personerna bättre än i en större matvarubutik, den relationen är mycket djupare, säger han.

Men det är med blandade känslor som han inser att slutet börjar närma sig. Samtidigt som det finns mycket han längtar efter så finns det människor han kommer sakna.

Läs gärna Behrooz ser fram mot "nya" livet efter 23 år på affären i Danderyd i Stockholm Direkt


2017-12-29


Sverigeförhandlingen har lämnat sin slutrapport. Vad säger de om vår kommun? Och om hur expansionen norr om oss påverkar trafiken genom vår kommun?

Utredningen säger i stort sätt ingenting om Danderyd. I avsnittet 6 om "Östlig förbindelse" skriver de

För kranskommunerna närmast utanför innerstaden – Solna, Danderyd, Lidingö och Nacka – ökar utsläppen något, vilket beror på de lokalt ökade trafikflödena.

Det är allt!

Här är slutrapporten.


2017-12-28


2017-12-28, rev 2017-12-31

Erfarenheterna av Danderyds planprocess vid detaljplaneringen av Nora Torg är mycket negativa. Det är uppenbart att den nuvarande processen måste utvecklas. 

Hjälp till att ta fram en bättre planprocess. Sänd dina synpunkter till mig: hibratt@gmail.com.

I det följande lämnas en rad förslag som förhoppningsvis kan få brett stöd bland allmänheten och införs i kommunen.

1. Kommunens vision/strategi ska kompletteras så att intresserade ges fullgod insyn och utökade möjligheter att påverka planprojekt.

Kommunens vision och strategi som antogs i höstas finns här. De följande förslagen medverkar till att punkten 1 blir verklighet.

2. Kommunen ska snarast, efter samråd med intresserade, fastställa en ny översiktsplan.

Kommunens översiktsplan utkom 2006. "Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan" (PBL 3 kap 1§)

3. Tills dess att en ny översiktsplan antagits ska detaljplaner tas fram med utökat förfarande

En detaljplan kan tas fram genom ett standardförfarande eller ut utökat förfarande.

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detta förfarande är olämpligt pga översiktsplanens ålder. Möjligt för kommunen att trots det använda standardförfarandet om översiktsplanens allmänna intentioner inte motverkas ska inte nyttjas. 

Standardförfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Ett utökat förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft. (Fet stil är tillkommande moment)

4. Kommunen ska fastställa riktlinjer för markanvisning enligt bilaga.

Sedan 1 januari 2015 ska kommuner som använder sig av markanvisning anta riktlinjer för markanvisningar. Danderyd använder markanvisningar men har trots det inte fastställt riktllnjer.

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett kommunägt markområde för bebyggande. Riktlinjerna ska bland annat innehålla handläggningsrutiner och grundläggande villkor för anvisning av mark, samt hur prissättning ska ske.

I bilaga finns förslag till Riktlinjer för markanvisningar i Danderyds kommun.

5. Beslut om planbesked till byggherre ska sändas till möjligt intresserade

Planbesked är en handling som kommunen ger byggherre som begärt att kommunen ska fastställa en detaljplan. Då kommen meddelar att en detaljplan ska tas fram, ska samtidigt intresserade informeras.

6. Vid samråd ska alla för samrådet tekniska och juridiska förutsättning redovisas. Lämnade uppgifter ska vara sakgranskade.

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Förslag ska innefatta alla uppgifter som kan krävas för att bedöma förslaget. Skälen för förslaget liksom förslagets konsekvenser ska redovisas utförligt. Förslaget ska redovisas på ett sätt som är anpassat till läsekretsen.

7. Samråd ska ske med alla intresserade

Plan- och bygglagen slår fast att kretsen som inbjuda att delta i samråd ska vara vid
“2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och
4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.” (PBL 5 kap, 11§)

Det markeras extra tydligt i lagen med formuleringen "enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget"

8. Information om överklagande ska lämnas i all dokumentation

Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan överklagas till Mark- och miljödomstolen. 

Tiden för överklagande av beslut att anta en detaljplan är tre veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla.

Beslut som gäller hanteringen av ärendet i andra avseenden kan överklagas. Det kan gälla att beslut inte har tillkommit i laga ordning och om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.

9. Om förutsättningarna detaljplanen förändras påtagligt under planeringen ska omstart ske.

Om väsentliga förutsättningar förändras under planprocessens gång, ska processen avbrytas och nytt beslut tas i det fall en planprocess ska initieras baserade på de nya förutsättningarna.

10. Förslaget ska inkludera en analysen inverkan på trafikslagen.

Förslag ska inkludera en analys av inverkan på de skilda trafikslagen, så väl den som genereras inom kommunen som i kringliggande områden. Analysen ska innefatta förändringar under minst 30 år. Hänsyn ska tas till att kommunen är Sveriges mest biltäta kommun.

11. Planbeskrivningen ska utformas av kommunen.

Ev förslag från byggherrar kan biläggas under förutsättning att det klargörs att bilaga inte utgör ett bindande åtagande. Illustrationer ska ge allmänhet en god bild av såväl nuläget och framtida gestaltning.

12. Alternativa förslag

När det finns flera förslag som uppfyller de angivna förutsättningarna ska de redovisas. Lämnat förslag ska motiveras. Motstående intressen ska beskrivas. Effekter på miljön ska redovisas.

13. Förstärkt trädgårdssamhälle

Förslag ska inkludera en redovisning av hur kommunens karaktär som trädgårdssamhälle förstärks.

14. Extra tidigt samråd

För planärenden som ändrar ett områdes karaktär eller användningssätt skall på ett så tidigt stadium som möjligt, innan byggplanerna fått en tydlig form, ett extra samråd hållas med de boende i området


2017-12-13


Kära medlemmar i Föreningen Nora Torgs Framtid

Innan det blir jul vill vi från styrelsen rapportera om nyheter på Nora Torgs front.

Föreningen Nora torgs Framtid har skrivit ett brev till samtliga fullmäktigeledamöter. Det har mött positiv respons såväl från ledamöter i majoritet (M, L och Kd) som från opposition (C, S, Mp och SD).

Några av oss har träffat gruppledarna i majoriteten, d.v.s. M, L och Kd. Det var ett intressant möte där vi fick veta att man fortfarande tänker sig 15 meter höga hus från mitt i Nora Torgs infart och utefter Noragårdsvägen till Götes Glas. Man har kommit till insikt om den olämpliga flytten av Noragårdsvägen och för närvarande utreder hur man skulle kunna undgå den. Och att man inte vill höja Centrumhuset, Köpmannen 1 och gamla-gamla posthuset, Danarö 6, pendang till Hornet. Det vore oerhört värdefullt om de två ursprungliga husen från Nora Torgsepoken, Danarö 6 och Hornet får vara kvar som de är. Husen är ritade av Sixten Magnusson och ger kopplingar till Nora Torg och hela Nora Trädgårdsstad.

Nu gäller det för oss alla att hjälpas åt på glöggpartyn och överallt annars för att nå fler politiker som inte faller undan för majoritetens partipiska. Vi måste också nå de oppositionspolitiker som inte vet om den pågående Nora Torgs-planeringen. Se vår websida, www.noratorg.se

Det är nu viktigt att vi blir fler medlemmar som med våra utgångspunkter och kunskaper om Nora och Nora Torg kan tala politikerna tillrätta.

Vi kan glädja oss åt ett positivt resultat av vår förenings aktivitet, nämligen att Danarö 5, f.d. pensionärslängan, kommer att renoveras av ägaren Wåhlins Fastigheter. Det är ett tillskott om 24 bostäder (med hiss) som kommer att lämna rivningskontraktsstadiet och istället bli en del av den ordinarie bostadsmarknaden i Danderyd.

Det är flera områden än Nora Torg som hotas av massiv bebyggelse med höga hus. Östra Enebytorg är det största projektet, men följs av oss och 37 andra pågående planärenden i kommunen Det är dags att vi alla, var och en bildar oss en uppfattning av vad som pågår och gör vår röst hörd.

Kom därför till den stora manifestationen av vår framtida boendemiljö med utfrågning av företrädare från samtliga våra politiska partier, den 17 januari kl 19.00 i Aulan, Danderyds gymnasium. Inledningar om arkitektur, ekonomi och juridik (Plan- och bygglagen, mm) står på programmet! Manifestationen gäller Nora Torg i högsta grad. Boka kvällen redan nu!!

Med denna uppfordran vill styrelsen önska er alla en riktigt God Jul! Gå också till torget och beundra den praktfulla Nora Torgsgranen!

Myrna Smitt
ordförande


2017-12-11


Inför ett nytt år är det lämpligt att sammanfatta var vi står i försvaret av Nora Torg med omgivningar.

I januari planerar kommunen att presentera ett sk granskningsförslag för Nora torg-området. Det är sista gången de berörda i området får yttra sig före kommunens beslut om detaljplanen. Sedan går kampen vidare genom överklaganden till Mark- och miljödomstolen.

 

Föreningen Nora Torgs Framtid bildades då kommunen presenterade ett förslag till detaljplan för Nora torg i december 2015. Häpna konstaterade vi att kommunen placerat hus på mark som enligt avtal används av de boende. Lika överraskande var förslaget att placera 15 meter höga hus vid torget.

Föreningens remissvar på programförslaget var skarpt negativt: “Vi anser att dokumentet inte har tillräcklig kvalitet som grund för ett fortsatt arbete. Vi föreslår därför att Kommunledningskontoret gör en ”omstart” och i samarbete med de i området boende arbetar fram ett nytt program till detaljplan.”

Det kom in en stort antal kritiska remissvar från boende i området. Även kommunens tekniska kontor var kritiskt till förslaget. Trots invändningarna fortsatta kommunen planeringen.

Den 28 april sände kommunen ut förslag till detaljplan på samråd. Nu hade man tagit reda på att det finns juridiska hinder att bygga på den västra delen av programområdet som därför utgick. Det nya förslaget innebar att man skulle flytta på vägen!!! Den skulle nu hamna i anslutning till radhusen på Näckrosvägen, som skulle få mycket höga hus i söder.

Förslaget innebar också att flerfamiljhusen vid torget skulle höjas med ytterligare en våning. Bostadsrättsföreningen Hornets hus Nora torg 2 skulle bli helt instängt av höga hus i tre väderstreck.

Kommunens förslag, till större delen utformat av en byggherre, presenterades på ett helt vilseledande sätt. Förslaget till trafiklösningen var helt tokigt och givetvis inte genomförbart.

I föreningens svar var vi självfallet skarpt kritiska såväl till förslaget som till hanteringen. Det kom in hela 79 remissvar från de boende i området och från myndigheter. Speciellt Lantmäteriets remissvar var nedgörande.

Vid ett möte i november med representanter för kommunens politiska majoritet (m+l+kd) fick vi veta att kommunen nu släppt idén att flytta vägen och att det inte längre var aktuellt att höja husen vid torget. Man överväger lämplig höjd på de nya husen, men höll fast vid antalet hus.

Därmed är planeringsområdet så begränsat att det inte längre rymmer så breda hus som planerats. Det innebär att det slutliga förslag som kommunen tänker redovisa i januari kommer vara helt nytt. Genom att lägga fram tre helt olika förslag så har kommunen berövat de boende rätten till samråd.

Läget just nu är att vi till varje pris vill förhindra att det byggs 15 meter höga hus mitt i villasamhället. Vi har också lärt oss att kommunen har ett arbetssätt som inte håller måttet. Det måste få politiska konsekvenser.


2017-11-27


"Danderyds Villaägareförening ser med stor oro på att Danderyds attraktiva villamiljö omvandlas till höghusbebyggelse. På område efter område har villafastigheter köpts upp av fastighetsbolag för att med kommunens medverkan förändras till flervåningshus föga anpassade till omkringliggande villabebyggelse. Resultatet blir att intilliggande villafastighet efter ett tag också omvandlas till flervåningshus, för vilken villaägare vill bo kvar i ett område som så drastiskt förändrats i karaktär. Och nästa, och nästa…. Och så har vi inget villaområde kvar. Kollektivt självmord av vår villamiljö?

Vi vill påtala det klart orättvisa i att det är hart när omöjligt för en enskild villaägare att varsamt dela en villafastighet i två villafastigheter medan det tycks vara fritt fram för byggbolagen att hårdexploatera enskilda tomter i våra villaområden med höghus. Det mest flagranta exemplet är planeringen av Östra Eneby torg med 425 bostäder i tät stadsmiljö bestående av 8-våningshus! Men lika allvarligt för våra villamiljöer, om än i mindre skala, är planeringen av Nora torg, 4-5 våningar, Kevinge, Reidmar…

Det är Danderyds politiker som har ansvaret för denna förstörelse av Danderyds villamiljö. Politikernas hantering har skapat stor oro bland villaägarna. Styrande politiker hävdar att de inte tagit ställning till planförslagen. Ändock har de – innan detaljplaneprocessen ens kommit igång – skrivit avtal/principöverenskommelser med exploatörer. Dags att bekänna färg. På vems sida står våra politiker – på exploatörernas eller medborgarnas?

Förstör inte fungerande villaområden. Stoppa omvandlingen av Danderyds villatomter till höghusområden!"

För Danderyds Villaägareförening

Anita Enflo, ordförande


2017-11-24


På Danderyds kommuns hemsida finns 39 byggprojekt/detaljplaneförslag. Från incidenten Östra Enebytorg har vi lärt oss att vi inte bara kan tillbakalutat lita på att kommunen skapar det Danderyd vi vill leva i och lämna vidare till kommande generationer. 

Facebook: Danderyds Framtid DiskussionsgruppDärför har jag i samarbete med Danderyds Villaägareförening bildat ytterligare en Facebooksgrupp: Danderyds Framtid Diskussionsgrupp. Om vi som bor i Danderyds kommun samlar oss, så utgör vi en viktig påtryckargrupp, inte minst inför kommande kommunalval.

Gruppen liknar till stor del gruppen Bromsa Östra Enebytorg, men avser frågor som rör hela Danderyds kommun och gärna med ett konstruktivt fokus på hur vi vill att kommunen skall utvecklas.Gruppens mål:

 • att många skall ansluta sig.
 • att många skall säga sin åsikt
 • att acceptansen för alla åsikter skall vara stor

Vi önskar att därigenom:

 • Höja främst bygg, men även trafikfrågorna, i den lokala politiken
 • Skapa samarbete mellan de som kämpar lokalt med ett olämpligt detaljplaneförslag
 • Stödja de minsta grupperna som kämpar i motvind mot ett olämpligt detaljplaneförslag
 • Och framförallt: Skapa det Danderyd vi vill lämna vidare till kommande generationer genom konstruktiva förslag

Lars Avellán


2017-11-18


2017-11-17

Föreningen Nora Torgs Framtid har sänt en skrivelse tillsammans med ett informationsblad till ledamöterna av Danderyds kommunfullmäktige och kommunens byggnadsnämnd:

Till dig i egenskap av ledamot i Danderyds kommunfullmäktige

Föreningen Nora Torgs Framtid är starkt kritiskt till förslaget till detaljplan för Nora torg och hur det har hanterats av kommunen. Vi bifogar en skrivelse samt ett informationsblad med våra synpunkter.

Vi ber dig sätta dig in i denna så avgörande fråga för många i Nora-området. Vi förväntar oss att du sedan tar avstånd från planförslaget och stödjer de boende i området som vill utveckla sitt område i harmoni med befintlig miljö.

Med vänliga hälsningar,
Föreningen Nora Torgs Framtid
Myrna Smitt, ordförande

Cc Byggnadsnämndens ledamöter


2017-11-14


Myrna Smitt, ordförande

Vi är 129 medlemmar i föreningen som kämpar med att stoppa höga hus och farlig trafik, skriver ordföranden för Nora Torgs Framtid, Myrna Smitt.

Det kommer ett nytt förslag från kommunen i februari. Uppfyller det inte våra krav gäller för oss alla att se till att det inte förverkligas.

Vi tar fortsatt avstånd från det pågående byggherredrivna planarbetet och kräver ett omtag, tillsammans med oss boende i Noraområdet! Så avslutar Myrna sitt brev.

Läs mer Nu börjar kampen på allvar!


2017-11-09


Flyttning av vägen - Är det verkligen sant att de ska flytta på vägen? Är det möjligt?

Jo, det anser faktiskt kommunen det är. Det framgår tydligt av kommunens senaste förslag från i maj som kallas planförslag eller planbestämmelser.

Noragårdsvägen har etiketten Gata1. Det betyder lokalgata. Det framgår tydligt att den nya cykel- och gångvägen försvinner. Men allvarligast är att vägen hamnar helt intill tomterna på Näckrosvägen.

Till detta kommer att gatan skulle byggas ovanpå Nora å som här går i en kulvert. Hur klokt är det?


2017-10-19


Fn pågår 40 projekt för framtagning av detaljplaner. Det är en extrem byggboom i Danderyd.

Byggverksamheten är koncentrerad till Västra Danderyd. Anledningen är att kommunfullmäktige 2006-04-23 beslöt att större delen av Djursholm och Stocksund skulle vara "bevarandeområden".

I Västra Danderyd och Enebyberg finns det bara några småområden som som kommunfullmäktige ansåg värda att besvara. Det framgår av kartan i Översiktsplan -05.


2017-10-03


2017-10-03

Sammanlagt 79 yttranden har registrerats. Av dessa är 13 från myndigheter som berörs av förslaget. 7 är från boende och intresseorganisationer och representerar många medlemmar. Resterande 59 yttranden är från oftast 2 men ibland flera privatpersoner boende i området mestadels i egen fastighet. 1 av dessa är rörelseidkare och får sin arbetslokal, m flera anställda klartförsämrad.

Det är alltså många i personer räknat som har protesterat mot det som man anser är ett ingrepp i Nora Trädgårds/Villastad och kommit med motförslag. Endast 2 enskilda personer har ansett planen vara bra (kort o gott) och 1 enskild person anser förslaget vara arkitektoniskt utvecklingsbart.

Yttranden är väl avvägda och välskrivna och belyser många av de aspekter som invånarna i Nora anser vara viktiga för sin boendemiljö. De föreningar som yttrat sig har mellan 1300 till 5 medlemmar.

Planärendet har onekligen bidragit till diskussion om byggande i Noraområdet. Vandringar med arkitektur- och bostadstema har genomförts och rönt stort intresse bland unga o gamla Norabor. Föreningen för Nora Torgs framtid bildad i januari 2016 har nu 129 aktiva medlemmar. Noraborna är intresserade och bryr sig om utvecklingen av sin del i kommunen!

Läs mer...


2017-10-01


Fullmäktige fastställde 25 september vision och strategi för kommunen på förslag från kommunstyrelsen (protokoll, Vision och strategier för Danderyds kommun, Processrapport visionsarbete public partner.

Visionen blev
”Danderyd – Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i”
Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Danderyds utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Strategin blev ganska mager

 

Tillägg 2017-12-18

Här finns såväl vision som strategi


2017-06-23


Vi har nu fått veta att så många som 76 yttranden har lämnats på kommunens byggplaner för Nora torg med omgivning. Det är väldigt glädjande. Tack alla medlemmar för ert stora engagemang och att ni använt pennan, tangentbordet!

Vi var lite oroliga för att antalet skulle vara avsevärt färre än de 70 remissvar som lämnades på programförslaget. Det skulle kunnat tolkas som att opinionen mot kommunens planer svalnat.

Men så är det inte. Allt fler har fått klart för sig vad förslaget faktiskt innebär och engagerar sig för att det ska stoppas.

Många ser gärna att det byggs några lägre hus längst åt öster i planområdet, men det ska i så fall ske i nära samarbete med oss som bor i området.

Centerpartiet satsar kraftfullt för trädgårdsstaden med stora annonser. Deras kritik mot planerna för Östra Eneby torg gäller i grunden även för Nora torg. Miljöpartiet ger i sitt remissvar på Nora torg-planerna är också ett värdefullt stöd för våra krav. 

Föreningen Nora Torgs Framtid är partipolitiskt neutralt men givetvis bör vi glädjas över stödet från dessa partier. 

Ha en riktigt skön sommar.

Styrelsen för Föreningen Nora Torgs Framtid

Myrna Smitt, ordf


2017-06-16


2017-06-14


Några synpunkter på samrådshandling avseende
planbeskrivning för Nora torg, Danderyd 3:3 m.fl.

En ledning

Inom området planeras nya, byggnader, omdragning av Noragårdsvägen, åtgärder för att minska risken för framtida översvämningar mm.

Området kännetecknas av sättningsbenägen mark, vilket tydligt framgår av att icke pålgrundlagda byggnader är utsatta för sättningsskador.

De topografiska förhållandena i området medför att planområdet vid nederbörd utsätts för stora mängder ytvatten från omgivande, högre belägna markområden. Dessa förhållanden medför att vissa byggnader utsätts för översvämningar.

...

Grundvatten och grundläggning av den nya bebyggelsen

Enligt planbeskrivningen har grundvattenytan nivå ca +3,2. Detta är en fullständigt meningslös uppgift om grundvattenförhållandena inom området eftersom inte en enda nivå redovisas för hela planområdet. Med ledning av de topografiska förhållandena inom och utanför planområdet kan denna uppgift dock med säkerhet sägas vara felaktig och vilseledande. Grundvattennivåerna varierar dels inom området dels med årstiderna och ligger med säkerhet högre än +3,2 inom delar av planområdet.

Enligt planbeskrivningen kan utan reservationer grundvattenytan sänkas med filterförsedda pumpbrunnar. Med sättningsskadade byggnader inom planområdet är det både olämpligt och skadligt för omgivningen att genom pumpning sänka grundvattennivåerna. Byggnaderna och garagen kan ej grundläggas så som beskrivs i planen. På vilket sätt ska grundläggningen för de nya byggnaderna genomföras för att undvika skador på den befintliga bebyggelsen?

Stockholm 2017-06-12

Rolf Rosén
Civ ing SVR, Svenska väg- o vattenbyggares Riksförbund

Hela utlåtande av Rolf Rosén, Civ.ing SVR, Svenska väg- o vattenbyggares Riksförbund


2017-05-29


Kommunens förslag


Kommunens förslag innebär att fyra 15 meter höga hus med fyra våningar byggs vid Noragårdsvägen och infarten till Nora torg. Dessutom tillkommer extra våningar på  Danarö 6 (det gula huset i förgrunden) och Köpmannen 1 (huset med brunt tak).

De fyra nya husen är tänkta att bli så stora att de inte ryms söder om Noragårdsvägen. Därför föreslår kommunen att vägen ska flyttas norrut och kommer mycket nära husen på Näckrosvägen (kedjehusen till vänster). Det gör att dessa hus skuggas okt-mars.  Under de nya stora husen tänker man spränga ned ett garage, som dock blir så litet att många inte kommer att få plats.

Huset Hornet som skyms av de nya husen drabbas extra hårt av förslaget. Det skulle omges av höga hus i söder, väster och norr. Hornets trädgård kommer nästan jämt vara i skugga.

Ett bättre förslag


Ett mycket bättre förslag är att bygga två tvåvåningshus i den östra delen av planområdet, där det inte skymmer eller skuggar någon. Med mindre yta behöver inte vägen flyttas och de Näckrosboende slipper att få vägen helt inpå och slipper buller som studsar mot de stora husen. De får inte heller höga hus som minskar dagsljuset. Och de har inte personer som från ca 10 meters höjd har fri sikt in i trädgårdarna. 

Något nedsprängt garage behövs inte. Det blir gott om utrymme för bilar ovan jord.  Och så blir det väldigt mycket billigare. Kanske tjänar inte entreprenören storkovan med detta förslag, men lönsamheten bör kunna bli synnerligen god med tanke på det stora antal tomter med tätt byggda hus som säljs i kommunen till höga priser.


2017-05-29


Kommunens förslag med fyra nya stora hus och fler våningar på två befintliga hus skuggar.  Hornet som får höga hus på tre sidor, söder, väster och norr, drabbas extra hårt. Men även husen på Näckrosvägen kommer att skuggas under en stor del av året, från oktober till mars.

Efter som kommunen vill ha mycket stora hus så ryms de inte söder om Noragårdsvägen. Till stor kostnad vill man därför flytta Noragårdsvägen norrut. Det gör att de stora husen kommer närmre de som bor på Näckrosvägen och de blir än mer skuggade i det nya förslaget.

Kommunen har låtit ett företag göra en skuggningsstudie. Skuggningen visas dock bara kl 9, kl 12,  kl 15 samt  kl 18 den 20 mars, 21 juni och  22 september. Därför har vi själva gjort en studie som omfattar samtliga årets dagar och så länge solen är uppe. Resultatet redovisas i rapporten "Skuggning" .

En svårighet vid mätning av skuggor är att höjder och skog utanför det aktuella området också skuggar men det har ingen av analyserna kunnat ta hänsyn till. Det inverkar speciellt då solen står lågt, dvs morgon och kväll. Samtidigt är det fördelaktigt att mäta skuggningen vid samma tidpunkt varje månad.


2017-02-02


Kommunen överväger att låta bebygga delar av området Nora torg med ett flertal mycket stora och höga hus. Ett program, som ligger till grund för en ny detaljplan, skickades ut på programsamråd under perioden 16 december 2015 - 8 februari 2016. Ta del av handlingarna nedan. Planförslaget bearbetas nu utifrån inkomna synpunkter. Nästa tillfälle att lämna synpunkter blir när planförslaget skickas ut på samråd.

Information på kommunens webb:

Programskiss:

{3;Programskiss.jpg;V;100%}

Programskissens västra del är inte längre aktuell då boende i området har genom servitut rätt att nyttja denna mark även om den ägs av Wåhlinfastigheter AB. Vid infarten till torget ligger Danarö 8 ägt av Stockholms stolservice AB, som uttryckligen förklar sig helt ointresserad av att sälja hus och marken. Det ändrar rimligen helt förutsättningarna för planeringsarbetet.

Den östra delen, som omfattar fyra stora och höga hus, ägs av Danderyds kommun (ca 70%) och av Nora BO AB (ca 30%). Systerbolaget Nora T KB äger det stora huset vid torget,   Köpmannen 1. Nora BOs mark består av två parkeringsplatser. Boende i Köpmannen 1 har rätt att nyttja dessa för sina bilar.

Problem med dagvatten

Området ligger i ett omfattande avrinningsområde som lett till översvämningar. Vid häftig regn under flera dagar skulle närliggande område ställas under vatten. Kommunstyrelsen har därför även gett kommunledningskontoret i uppdrag att i en fördjupad riskanalys utreda nuvarande dagvattenanläggning vid Nora torg samt lämna förslag till alternativa dagvattenlösningar.

Idéskiss till östra delen av området

{3;Nora torg idéskiss.JPG;V;100%}

Som framgår av skissen blir flerfamiljshuset Hornet instängt bakom en gigantisk mur. Mellan detta hus och muren finns en park ägd av Hornet som blir oanvändbar för rekreation. Skulle dessutom det tillkomma ytterligare en våning på centrumhuset Köpmannen 1, så förstärks instängningen ytterligare.

 

{3;Hitta.JPG;V;100%}

En jämförelse mellan idéskissen och satellitbilden ger uppfattningen att de som gjort skissen inte känner till hur området ser ut.

Presentationen

Programmet har bilder av Nora torg med omgivningar är utomordentligt dåliga, nästan så att man kan få uppfattningen att de skulle medverka till att skapa en bild av ett behov förändring som egentligen inte finns.


2018-02-18


Danderyds Nyheter har en bra sökfunktion som man kan använda för att se vad tidningen skriver om Nora Torg. Här är listan per 2018-02-18
 
... som vid östra Eneby torg Nora torg och Djursholms torg säger Jan Lilja S gruppledare Oppositionsrådet Siv Sahlström C menar att man genom att exploatera marken ska få fler bostäder till kommunen ...
 
... likaså gällande planerna för Nora torg Sen har utredningen för E18 tunneln kostat en massa pengar ska de belasta Danderyds skattebetalare när de som bor norr om kommunen kommer använda den mer än vi ...
 
... i byggfrågorna kring Nora torg Vi gör det här för att fler medborgare ska få komma till tals och få bättre information och mer inflytande Alla de sju politiska partier som sitter i ...
 
... skala är planeringen av Nora torg 4 5 våningar Kevinge Reidmar Det är Danderyds politiker som har ansvaret för denna förstörelse av Danderyds villamiljö Politikernas hantering har skapat stor ...
 
... Khoshnood har i 23 år drivit Nora Närlivs på Nora torg Men var sak har sin tid och nu letar Behrooz efter någon som vill överta butiken Jag fyllde 65 nu i juni och jag bestämde när jag tog över den ...
 
/nyheter/quiz-har-du-bast-koll-pa-konsten-i-danderyd/repqcj!vS7THyrYu3h0LiveODRngA/
... den här Foto Bengt Oberger Nora torg Eneby torg Danderyds sjukhus Kommentera Hej Vad tycker du om det du just läst Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta ...
 
... det ska komma att se ut vid Nora torg inom några år Nya bostadshus längs Noragårdsvägen och påbyggnationer på två befintlig hus Foto Ettelva arkitekter Nyheter Publicerad 16 08 5 apr 2017 Kevin ...
 
... Jag växte upp i närheten av Nora torg och cyklade ju ofta hit och var med Min pappa Bengt tog över 1955 och när jag var runt 16 år så började jag som lärling bredvid farfar Till en början var jag ...
 
... mot exploateringen av Nora Torg Reidmar Ösbysjön och Eneby Torg Dra tillbaka förslagen och presentera omarbetade versioner Lyssna på Danderydsbornas röster Då får vi bättre beslut färre ...
 
... ta sedan till höger in på Noragårdsvägen Bussar går till närliggande Nora torg och Danderydsvallen Kostnad för badande Personer äldre än tre år ska vara medlem i Kvarnparksbadets vänner Kostnaden ...
 
... är bägge med i föreningen Nora torgs framtid som ansvarade för ballonglyftningen vid Nora torg i helgen Foto Privat Nyheter Publicerad 15 57 16 maj 2017 Kevin Wedin kevin wedin direktpress se 073 ...
 
... torgets huvudbyggnad Var Nora torg När Beslut i kommunfullmäktige väntas till slutet av 2017 Går allt som det ska så kan man teoretiskt börja bygga om ett år Men många planer blir överklagade och ...
 
... än bara en lunch Pizzeria Nora torg Foto ROLF ANDERSSON Utsikt 1 5 Vid Enebyängen ser man i alla fall bilar Här kan man inte säga något om utsikten inget som gör att Nora torg och Flens centrum ...

2018-01-13


Byggnadsnämnden sammanträder den 31 januari och kan då ta beslut om detaljplanen för Nora torg-området. Besked har lämnats av ledarna för den politiska majoriteten i Dadnderyd att Noragårdsvägen inte ska flyttas och att husen vid torget inte ska få ytterligare våningsplan.

Då vägen inte ska flyttas är det klart att ett nytt förslag till detaljplan helt kommer att skilja sig från de tidigare förslagen som också var helt olika.

Det enda rimliga är att Byggnadsnämnden nu avbryter detta helt misslyckade detaljplanearbete och tar upp en diskussion med de boende om utveckling av Nora Torg-området.  Men risken finns för att Byggnadsnämnden kör på och lägger ett "granskningsförslag".

Hur går granskningen till?

Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Under granskningen ska planförslaget, tillhörande planbeskrivning och eventuell samrådsredogörelse finnas tillgänglig. Även grundkarta, en fastighetsförteckning samt eventuellt planprogram ska finnas tillgängliga. Kommunen ska även tillhandahålla det planeringsunderlag i övrigt som kommunen anser ha betydelse för bedömningen av förslaget. Det kan till exempel vara dokument och kartor som redovisar förhållanden för vatten och avlopp eller utredningar om kulturmiljö, trafik, buller med mera.

Om kommunen ändrar sitt förslag väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras. Om planförslaget efter ändringen är av en sådan karaktär att det medför att ett utökat förfarande ska tillämpas ska det ändrade förslaget kungöras.

Beslut om detaljplan

Detaljplanen får antas om marken anses lämplig för användningarna som bedömts i planförslaget. Beslutet att anta en detaljplan ska som huvudregel fattas av kommunfullmäktige, men vid standardförfarande kan fullmäktige i regel delegera sin befogenhet till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden.

Innan ett förslag till detaljplan kan antas ska kommunen bedöma om förslaget till detaljplan kan medföra att en fastighetsägare drabbas av vissa former av skada. Fastighetsägaren kan ha rätt till ersättning eller inlösen om planen innebär att ett rivningsförbud eller skydd av särskilt värdefulla allmänna platser, byggnadsverk, tomter eller bebyggelseområden införs. Detta gäller även de med särskild rätt till fastigheten, till exempel nyttjanderättsinnehavare genom servitut.

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Planen kan antas förutsatt att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder. Länsstyrelsen ska fatta detta beslut inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått ett meddelande från kommunen om antagandebeslutet. Meddelandet till länsstyrelsen ska skickas senast dagen efter det att justeringen av det protokoll som innehåller beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft när tiden för överklagande gått ut och länsstyrelsen inte beslutat att överpröva planen. Tiden för överklagande är tre veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla. Tiden för överprövning är tre veckor från det att länsstyrelsen fått ett meddelande från kommunen om antagandebeslutet.

I de fall antagandebeslutet överklagas eller länsstyrelsen beslutar att överpröva kommunens antagandebeslut, vinner beslutet inte laga kraft förrän dessa ärenden är avgjorda och planen inte upphävs. Det vill säga att besluten vinner laga kraft när möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort.

Mer information finns på Boverket: Granskning vid ett standardförfarande.


2018-01-01


I ett examensarbete vid KTH har Gustaf Davidsson studerat hur rätten att överklaga antagandebeslut av detaljplaner utnyttjas i praktiken och – framför allt – av vem? Hans sammanfattning:

Bostadsbristen är för närvarande ett av våra största samhällsproblem och det låga bostadsbyggandet är en av orsakerna bakom detta. Den långsamma planprocessen pekas ofta ut som en anledning till det låga bostadsbyggandet och överklaganden beskylls ofta särskilt för att förhindra och försena byggprojekt. Denna studie har syftat till att klargöra hur rätten att överklaga antagandebeslut för detaljplaner utnyttjas i praktiken och – framför allt – av vem? Vidare har studien syftat till att klargöra vad utfallet av överklagandena faktiskt blir.

Alla de 292 antagandebeslut för detaljplaner som fattades i någon av Stockholms läns 26 kommuner under 2013 har studerats. Studien har visat att cirka 27 procent av antagandebesluten överklagades men att särskilt samhällsviktiga planer samt bostadsplaner överklagas i betydligt större utsträckning än så. Till exempel överklagades totalt 5 000 av alla de 10 000 bostäder som antogs. Vidare har studien klargjort att de som överklagar inte är representativa för befolkningen vare sig vad gäller ålder, utbildning, köpkraft eller födelseland. Däremot har de om överklagar visat sig ha en jämn könsfördelning.

Studien har även visat att överklaganden i en mycket begränsad utsträckning äventyrar detaljplaners genomförande. Även om 5 % av de överklagade detaljplanerna upphävdes var det enbart en som upphävdes till följd av något som de klagande faktisk angett i sin överklagan. I övriga fall upphävdes planerna av andra skäl som ”framgår av omständigheterna”. Av de 689 enskilda överklaganden som studerats ledde endast en och en halv promille (1 av 689) till att planen upphävdes till följd av något de klagande angett. Ytterligare cirka 2 % (14 av 689) ledde till upphävande av andra skäl som ”framgår av omständigheterna”. I samtliga fall där detaljplanen upphävts har kommunen i fråga påbörjat ett nytt planarbete där man säger sig avse att gå länsstyrelsens eller domstolens synpunkter till mötes, dock aldrig de klagandes där dessa skiljer sig från myndighetens.


2017-12-29


Bakgrund

Enligt ny lag om kommunala markanvisningar som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Riktlinjerna är vägledande vilket innebär att de inte är bindande för kommunen eller för de byggherrar och exploatörer som kommunen avser att ingå avtal med.

Begreppet markanvisning

Med begreppet markanvisning avses enligt 1§ lagen om riktlinjer för kommunala
markanvisningar, en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Riktlinjer för markanvisningar i Danderyd

Riktlinjerna klargör processen när kommunen vill möjliggöra exploatering på sin egen mark.

Metoder för markanvisning

Markanvisning kan ske på olika sätt. Huvudmetoderna är antingen direktanvisning eller anvisning i konkurrens. Metoderna används i olika sammanhang, dock är anvisning i konkurrens huvudalternativet.

Direktanvisning

Direktanvisning används i undantagsfall. Det kan vara aktuellt när t ex en exploatör äger ett markområde och det är lämpligt att projektet utvidgas in på kommunens mark. Det kan även vara aktuellt när kommunen vill genomföra ett ”unikt” projekt som är svårt att genomföra genom markanvisning i konkurrens. Marken ska värderas och upplåtas eller överlåtas till marknadsvärdet.

Markanvisning i konkurrens

Markanvisning i konkurrens är huvudalternativet vid tilldelning av kommunens mark. Det finns olika sätt att genomföra en markanvisning i konkurrens.

Markanvisningstävling

Kommunen definierar ett markområde och sätter upp villkor för exploateringen samt utvärderingskriterier. Detta kan ske såväl före som under en detaljplaneläggning. I inbjudan till markanvisningstävling definierar kommunen vilken typ av bebyggelse som ska uppföras såsom t ex bostad, handel, kontor, skola. Omfattningen på byggnationen framgår också samt eventuella krav på upplåtelseform. Gestaltnings- och miljökrav kan också ställas. På vilket sätt köpeskilling ska redovisas framgår även av inbjudan. Vilka kriterier som ska utvärderas framgår av inbjudan och kan exempelvis vara gestaltning, markplanering, miljö, köpeskilling.

Intresserade exploatörer lämnar in förslag där det tydligt ska framgå hur kriterierna uppfyllts. Den exploatör som lämnat in det för kommunen mest fördelaktiga förslaget tilldelas marken. Förutsättningarna för ett förvärv regleras sedan i ett marköverlåtelseavtal med kommunen.

Arkitekttävling

Arkitekttävling innebär att kommunen definierar ett markområde samt inriktning på
exploateringen och utvärderingskriterier. En arkitekttävling ställer högre krav på att
förslaget redovisas i detalj. Kommunen utser en jury för att bedöma inkomna förslag.

Det är en form av markanvisning som kräver ett omfattande material från exploatörerna. Detta är resurskrävande samt tidskrävande för intresserade exploatörer och kommunen. Arkitekttävling kan vara aktuellt att använda för karaktärsbyggnader.

Markanvisningsavtal

Efter genomförd markanvisning i konkurrens alternativt i undantagsfall dirketanvisning tecknas markanvisningsavtal. Markanvisningsavtalet ger en ensamrätt för en exploatör att förhandla med kommunen under givna villkor om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Markanvisningsavtalet reglerar t ex  

 • Hur länge markanvisningen ska gälla.
  Avtalslängden anpassas till förutsättningarna för respektive projekt. I de flesta fall är en avtalstid på ca 2 år lämplig. Detta innebär att exploatören har ensamrätt att förhandla med kommunen om markupplåtelse under denna tid.

Villkor för kostnadsfördelning mellan parterna vid planläggning.
Kostnaden för planläggning kan antingen finansieras genom planavtal med
exploatören eller genom att plankostnaden ingår i kostnaden för
marköverlåtelsen/markupplåtelsen. Vilket alternativ som gäller definieras i
underlag för markanvisningstävling.


2017-12-27


SCB har massor av statistik om Danderyd. Här några viktiga uppgifter:

Befolkning: 32 653 (Täby: 69 386)

Befolkningstäthet: 1 236,9 Invånare per km2 (Täby: 1 143,2)

Bostäder: Småhus=6 871 st, Flerbostadshus=5 492 st, Övriga: 870 (Täby: Småhus=14 033 st, Flerbostadshus=13 746 st, Övriga: 215 st)

Personbilar: Personbilar 17 654 st, per innevånare: 0,54, antal bilar per 1000 invånare 338. (Täby: 29 962 st, per innevånare: 0,43, antal bilar per 1000 invånare 355)

Källor:


2017-06-15


Byggplanerna vid östra Eneby torg har fått stark kritik från invånare varför kommunen nu väljer att helt slopa den tilltänkta detaljplanen. 

Detaljplanen innehöll 425 tilltänkta lägenheter och de boende har varit kritiska till byggnadshöjden. Under onsdagen den 15 juni beslutade byggnadsnämnden dock att detaljplanen slopas.

– Vi tog beslutet att kommunledningskontoret ska ta fram ett nytt förslag till detaljplan och då kommer vi kalla till ett nytt samråd senare, säger Isabella Hökmark (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Nu räknar vi med att Byggnadsnämnden tar motsvarande beslut vid sitt nästkommande möte 30 auagusti, säger Myrna Smitt, ordförande för Föreningen Nora Torgs Framtid. 


2017-06-14


Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1 skulle drabbas i högsta grad om kommunens byggplaner skulle förverkligas.

"Sammanfattning av våra synpunkter

 • Planförslaget vilar inte på en avvägning av jämlik frihet och integritet för de olika parterna.
 • Ingrepp i vårt kulturarv, Danderyd som trädgårdsstad.
 • Förslaget är i strid med gällande översiktsplan.
 • Utskickat material innehåller felaktigheter
 • Många negativa konsekvenser.
 • Risk för en ohållbar trafiksituation, framkomlighet och säkerhet.
 • Förslaget saknar utredning av olika konsekvenser

...

Vi är bekymrade över våra grannars situation. Hornet kommer att bli alldeles instängt av höga hus och de boende kommer att få minskat dagsljus och rymd runt sitt hus. Även de på Näckrosvägen kommer att få en väsentligt mycket sämre situation i form av integritetsintrång, minskat ljus på vintern och ökad trafik på vägen. Vi anser även att bullerstörningar behöver utredas.

Vi är för en bebyggelse på parkeringen men vill att ett nytt förslag tas fram som innehåller förslag på bostadshus
som mest som Hornet i storlek, höjd och form. Detta hus skulle då smälta in i miljön och man undviker i princip
alla negativa konsekvenser och utredningsbehov som uppstår med det befintliga förslag."

Lisa och Johan Gröndals remissvar


2017-05-17


Samråd

Rätten till samråd är olika beroende på om planeringen genomförs som standardförfarande eller utökat förfarande.

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan. När något av dessa kriterier inte medger standardförfarande ska ett utökat förfarande tillämpas. (Boverket)

Aktuellt förslag kan inte anses vara förenligt med gällande översiktsplan från 2006. Dessutom är denna plan inaktuell genom alla de förändringar som genomförts eller planerats. Det är uppenbart att det aktuella byggprojektet kräver ett utökat förfarande.

Samråd vid standardförfarande

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.


När ett förslag till en detaljplan upprättas ska kommunen samråda med olika intressenter. Det gäller såväl när nya planer upprättas som när detaljplaner ändras eller upphävs. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap om det aktuella planområdet. Syftet är också att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Andra vinster med att inkludera berörda tidigt i processen kan vara att minska risken för överklaganden. Det är därför värdefullt att inleda samrådet innan förslaget fått färdig form. (Boverket)

Samråd är en rättighet för berörda.

Samrådshandlingar

Under samrådet ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan. De handlingar som kommunen redovisar under samrådet är ett förslag till plankarta med tillhörande planbeskrivning.

Under samrådet ska kommunen redovisa planförslaget och ett planeringsunderlag. Av samrådshandlingarna ska framgå:

 • skälen för förslaget,
 • planens konsekvenser,
 • hur kommunen avser handlägga förslaget, det vill säga antingen med ett standardförfarande eller utökat förfarande, och
 • handlingar som redovisar miljöbedömningen om planen antas få betydande miljöpåverkan.

Planeringsunderlaget kan enligt förarbetena bland annat innehålla:

 • olika typer av inventeringar,
 • uppgifter om mark- och grundförhållanden,
 • fastighetsstruktur,
 • befintliga planförhållanden,
 • ställningstaganden i översiktsplanen, och
 • statistiska uppgifter. (Boverket)

Den aktuella planens konsekvenser är inte redovisade, t.ex miljö, buller, ljus, vattenflöden, trafiken, mm.

Samrådskretsen

Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Kommunen ska inför samrådet om planförlaget bestämma och avgränsa vilka som ska inkluderas i samrådskretsen. Kommunen ska samråda med:

 • länsstyrelsen
 • lantmäterimyndigheten,
 • andra berörda kommuner,
 • kända sakägare,
 • kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,
 • vissa kända organisationer av hyresgäster, och
 • myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av planförslaget.

Med kända sakägare avses i första hand ägare till fast egendom. I gruppen bostadsrättshavare, hyresgäster och boende inkluderas såväl första- och andrahandshyresgäster och boende som berörs av förslaget. Även lokalhyresgäster inkluderas. Länsstyrelsen samordnar de statliga myndigheter som har statliga intressen att bevaka, dock inte statens intressen i egenskap av fastighetsägare. Kommunen kan dock samråda direkt med myndigheter som har ett sådant intresse. De sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget till detaljplan kan till exempel vara handikapporganisationer, friluftsorganisationer eller villaföreningar. Genom att samråda med olika intressenter kan kommunen få in information i form av lokalkunskap och synpunkter och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. 

Samrådskretsen ska bestämmas och redovisas. Detta kan till exempel ske på en karta där kommunen utifrån fastighetsförteckningen markerar vilka fastigheter som berörs. Fastighetsförteckningen beställs från lantmäterimyndigheten och är en planhandling som redovisas under samrådet. Samrådskretsen omfattar nästan alltid fler än de som är fastighetsägare. Samrådskretsen kan också redovisas i en så kallad sändlista där, förutom de som är upptagna i fastighetsförteckningen, även myndigheter och sammanslutningar förtecknas. (Boverket)

Utökat förfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas för ett förslag till detaljplan när standardförfarandet inte kan användas. Det utökade förfarandet ska användas om förslaget till exempel inte är förenligt med översiktsplanen. Förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.


(Boverket)

Mark- och miljödomstol 

4.3 Part, ställföreträdare, ombud m.m.

Vem som i det enskilda fallet har rätt att uppträda som part och formellt framställa yrkanden och ev. överklaga ett beslut beror på målets art och i vad mån vederbörande berörs av det som processen avser och av de domar eller beslut som fattas. Det s.k. sakägarbegreppet är inte definierat i lagstiftningen, utan får avgöras av domstolen från fall till fall.
Alla fysiska personer har partsbehörighet, vilket innebär att de kan vara parter i en rättegång. (Se 11 kap. 1 § 1 st. RB.) (Domstolsverket, Mark- och miljödomstol)
 

Källor


2017-05-16


Information från kommunen

2017-05-04 Nya bostäder vid Nora torgDetaljplan för nya bostäder och handel vid Nora torg. Samrådshandlingar 28 april -  20 juni 2017. 

Underliggande utredningar

2017-02-15 Samrådsredogörelse Detaljplan för Nora torg. Kommunledningskontoret

2016-01-07 Tekniska kontoret: Svar på remiss - programsamråd - detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg

2015-12-16 Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg

2015-09-15 Avtal om upprättande av detaljplan mellan Danderyds kommun och NORA BO AB, 20161102145923349.pdf

Odaterad       Förslag: Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

2006-04-03 Översiktsplan för Danderyds kommun 2006 


Information från föreningen

2017-05-10 Informationsblad till Noraborna om mötet den 15 maj

2017-05-10 Reviderad modell av kommunens planremiss

2017-04-29 Planrådsremissen har kommit!!!

2017-04-08 Föreningen svarar på kommunens artikel

2017-04-07 Stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

2017-04-05 Danderyds nyheter: Kommunens planer för Nora torg

2017-03-23 Kom med! Hjälp oss att stoppa bygget av höga hus vid Nora torg 

2017-03-16 Byggnadsnämndens beslut om Nora torg 2017-02-22

2017-02-05 Jim Forsbergs remissvar

2017-02-03 Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

2017-02-02 Måste Danderyd förtätas?

2017-02-01 Danderyds översiktsplan 2006

2016-05-06 Tekniska utredningar gällande nybyggnation vid Nora torg

2016-02-08 Synpunkter på Program för Nora Torg


Lagstiftning

2010-07-01 Plan- och bygglag (2010:900)

2014-07-07 Detaljplan, Boverket

2015-05-16 Övergångsbestämmelser för detaljplaneprocessen från 1 januari 2015, Boverket

2015-10-05 SKL: Försäljning och köp av fastigheter

Boverket2017-05-15


Samrådsredogörelse för program

Detaljplan för Nora torg, Danderyd 3:3 m.fl.

Danderyds kommun 

Kommunstyrelsen har i beslut 2014-01-14, § 10, uppdragit åt byggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Köpmannen 1, Danarö 5, Danarö 6, Danarö 8, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1, enligt riktlinjerna som framförs i tjänsteutlåtande daterat 2013-11-18.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett program och programsamråd genomfördes under tiden 16 december 2015 - 8 januari 2016. Programhandlingar fanns då tillgängliga i Information Danderyd samt på kommunens hemsida. Ett samrådsmöte anordnades den 13 januari.

Programhandlingarna har skickats till berörda remissinstanser och till sakägare. Under programsamrådet har sammanlagt 70 yttranden inkommit. De inkomna synpunkterna berör till stor del omfattning och höjd på den föreslagna bebyggelsen, med skuggning och insyn till följd samt oro för trafiksituationen. I den västra delen invänds mot att den befintliga parkeringsytan föreslås tas i anspråk, då befintlig samfällighet ingår i en gemensamhetsanläggning med rätt till ytan. De föreslagna flerbostadshusen i den östra delen av området anses inte passa in i områdets villakaraktär.

Synpunkter och information som framkommit under remisstiden för programmet beaktas i den fortsatta planprocessen. Efter programsamrådet har fastigheten Danarö 8 utgått ur planområdet, på fastighetsägarens begäran. Även Danarö 5 har utgått då ingen överenskommelse mellan fastighetsägaren och Nora torgs samfällighetsförening har kunnat träffas angående de rättigheter som finns inom fastigheten.

Nedan följer en sammanställning av de skriftliga yttranden som inkommit under programtiden. Yttrandena sammanfattas kort samt blir bemötta. Förändringar i planförslaget som resultat av yttranden redovisas. 2017-04-29


Planrådsremiss

Nu har kommunen publicerat plansamrådsremissen på kommunens webb: http://www.danderyd.se/detaljplan. Under samrådstiden, 28 april t.o.m. 20 juni 2017, finns planhandlingarna utställda hos Information Danderyd på plan 4 i Mörby centrum.

remissbrevet sägs det att "du som närboende fastighetsägare, myndighet eller organisation har möjlighet att komma in med synpunkter på planförslaget." Men givetvis har alla som önskar möjlighet att sända in remissvar.

Synpunkter på planförslaget ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 20 juni under adress: Byggnadsnämnden, Box 74, 182 11 Danderyd. Synpunkter kan också skickas med e-post till plan@danderyd.se.

Kommunen har ett öppet hus den 15 maj kl 17-19, med en presentation av planförslaget kl 17.15, hos kommunledningskontoret i Mörby centrum. 

Föreningens årsmöte

Den 25 april hade föreningen årsmöte. Till ny ordförande valdes Myrna Smitt. Torgny Svenberg lämnar därmed styrelsen efter att ha framgångsrikt lett uppbyggnaden under föreningens första år. Se även föreningens webb.

Till övriga ledamöter utsågs Birgitta Frisell, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, Charlotte Lindeen, Karin Bergendal, Jacob Dorph och Hans Iwan Bratt.

Vid mötet antogs ett uttalande:

Föreningen Nora Torgs Framtid ser positivt på utveckling och ny bebyggelse i anslutning till Nora Torg.

Genomgången vid gårdagens medlemsmöte av Samrådshandling, antagen av Byggnadsnämnden den 22 februari, ger oss skäl att uppmana ansvariga politiker till ett totalt omtag i planeringen utifrån:
 • Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 • Noraområdets karaktär av trädgårds/villastad
 • Planområdets särskilda mark- och vattenförhållanden med översvämningsrisker
 • Kommunens fortsatta utbyggnad av Mörby Centrum och
 • Norabornas faktiska behov av centrumservice.
I flera av ovanstående punkter ser Föreningen Nora Torgs Framtid fram mot en dialog!

För Föreningen Nora Torgs Framtid

Myrna Smitt
Ordförande

Åtgärder med anledning av planremissen

Styrelsen kommer att snarast möjligt gå igenom planhandlingarna och informerar sedan medlemmarna om sina slutsatser och vilka aktiviteter de motiverar.

Informera gärna grannar och vänner i Nora och be dem komma med i föreningen och tillsammans påverka kommunens planering. Ett genomförande enligt den nu presenterade planen måste stoppas.

Tag gärna kontakt med oss i styrelsen om du har synpunkter och frågor.

2017-04-27


Vid årsmötet den 25 maj valdes en ny styrelse för föreningen. Ny ordförande är Myrna Smitt. Övriga ledamöter: Birgitta Frisell, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, Charlotte Lindeen, Karin Bergendal, Jacob Dorph och Hans Iwan Bratt.

Vid mötet antogs ett uttalande:

Föreningen Nora Torgs Framtid ser positivt på utveckling och ny bebyggelse i anslutning till Nora Torg. 

Genomgången vid gårdagens medlemsmöte av Samrådshandling, antagen av Byggnadsnämnden den 22 februari, ger oss skäl att uppmana ansvariga politiker till ett totalt omtag i planeringen utifrån:

 • Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 • Noraområdets karaktär av trädgårds/villastad
 • Planområdets särskilda mark- och vattenförhållanden med översvämningsrisker
 • Kommunens fortsatta utbyggnad av Mörby Centrum och
 • Norabornas faktiska behov av centrumservice. 

I flera av ovanstående punkter ser Föreningen Nora Torgs Framtid fram mot en dialog!

För Föreningen Nora Torgs Framtid

Myrna Smitt

Ordförande


2017-04-07


Läs och sprid flygbladet om Danderyd kommuns planer på byggen vid Nora torg som river sönder trädgårdsstaden.

Hjälp oss att stoppa bygget av höga hus vid Nora torg


2017-03-02


Kommunens kommande beslut om detaljplan för Nora torg med omgivning kommer att få stor inverkan på våra liv. Skulle planen genomföras så som föreslaget anger, kommer vi få leva med en stor byggarbetsplats i vår direkta närhet. Det område vi valt att flytta till kommer att se helt annorlunda ut.

Förändring är ofta något vi vill ha, men givetvis beror det på det tänkta resultatet. Det de beslutande politikerna vill ha är flera stora hus och ge nuvarande hus flera våningar. Motivet är att utveckla trädgårdsstaden till det täta samhället med många höga hus tätt tillsammans.

Nora torgs framtid har skapats för att stoppa denna plan. Visst kan vi tänka oss några nya låga hus men det är inte alls det politikerna planerat.

Nu gäller debatten politikernas beslut om detaljplanen. Vad innehåller en sådan plan? Vilka roll har den? Vilken inflytande har de boende som berörs av förändringen.

Boverket har tagit fram en ambitiös webbkurs, som verkar passa oss precis. Den är väl strukturerad så det är lätt att gå till de avsnitt som är mest intressanta.

Adressen är http://boverket.onlineacademy.se/external/play/1714. På denna adress finns en trevlig, men lång, inledning som många säkert vill hoppa över.

Ett annat, kanske lite snabbare sätt, att få svar på rubrikens fråga är Bildspel över processen för detaljplan från 1 januari 2015.pdf

För den riktigt ambitiöse finns det ytterligare ett dokument. Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan innehåller myndighetens tolkningar av olika regler.

Lycka till med studierna! 


2017-02-17


I går öppnade föreningens Facebooksida: https://www.facebook.com/noratorgsframtid/.

Välkommen med bidrag i text och bild.


2016-10-18


Mps remissvar om Nora torg påpekar en rad brister i samrådshandlingarna.

 • Alternativa dagvattenlösningar har inte föreslagits
 • Ingen hänsyn har tagit till att dagvattenkulverten avvattnar stora delar av Danderyd
 • Ingen analys görs av Swecos förslag att komma tillrätta med dagvattenproblemen
 • Ingen analys görs av risken för att markarbeten kan orsaka allvarliga skador på
  kulverten.
 • Ingen kostnadsanalys görs av åtgärdsförslagen Sweco lämnat.
 • Åtgärdskostnaden mnkr redovisas inte i samrådshandlingen
 • Ingen redovisning lämnas i samrådshandlingar om hur stor arealen är efter det att två
  fastigheter försvunnit i planbeskrivningen.
 • Kommunstyrelsens uppdrag om fördjupad riskanalys kring dagvattenanläggningen är
  inte genomfört.
 • Det krävs en förklaring till varför Tekniska nämnden inte velat att fyra sidor text
  från tekniske direktörens remissvar skulle tas bort från remissvaret. Tekniske direktören fick en
  månad senare sparken
 • Någon behovsbedömning har inte redovisats med samrådshandlingen.
 • Med hänsyn till de risker som både tekniska kontoret som Sweco framfört, de
  förändringar som skett i planen och det Naturvårdsverket skriver ovan anser Miljöpartiet det
  krävs en ny och regelrätt behovsbedömning.
 • Avsikten med EU:s Ramdirektiv är att skydda alla vattenmiljöer. Skydd av vattenmiljöer
  innebär enligt direktivet först och främst att vattenmiljöer som är sämre ska bli bättre och att
  vattenmiljöer vars status är bra ska bibehållas. Direktivet riktar sig mot skydd av bl a grundvatten och
  konstgjorda vattenförekomster. Vatten som avleds utanför detaljplanen betraktas som
  vattenverksamhet enligt MB 11 kap 2 § 4 p. Hårdgjorda ytor ändrar den naturliga vattenomsättingen
  och dagvattnen kan inte dränera utan tvingas rinna av. För planområdet kommer ytterligare mark att
  hårdsättas, någon bedömning om hur detta skulle komma att påverka vattenomsättningen och
  dagvatten har inte redovisats.
 • Det är inte tillfredställande att VA-förhållandena inte har utretts
 • Det är inte tillfredsställande att översvämningsrisken och förutsättningarna för
  omhändertagandet av dagvatten inte noggrant utretts och utvärderats.
 • Felaktigt diarienummer

Sammanfattning
Det saknas utredning om hur ett garagebygge under mark påverkar grundvattennivån och hur denna
i sin tur kan komma att påverka kringliggande bebyggelse.

När det råder osäkerhet om miljöbedömning krävs är det i regel bättre att påbörja arbetet med en
miljöbedömning tidigt och sedan avbryta den om det senare visar sig att det inte krävs en
miljöbedömning än tvärt om. Naturvårdsverket skriver (Handbok 2001:9) att i ett sent skede
upptäcka att en miljöbedömning krävs kan både innebära ökade kostnader och att planen eller
programmet försenas. Ett skäl till att gå igenom samtliga kriterier vid behovsbedömningen är således
att det senare i processen kan visa sig att bedömningen av att ett visst kriterium var uppfyllt var
felaktig, varvid frågan om en miljöbedömning krävs åter kan aktualiseras. Har man från början gått
igenom alla kriterier så är det lättare att göra en ny bedömning om det visar sig att ett kriterium inte
längre är uppfyllt. Vid bedömningen av miljöpåverkan ska särskild uppmärksamhet ges till påverkans
totaleffekt, dvs sekundära, kumulativa och samverkande effekter som ibland kan innebära en mycket
större påverkan än vad varje aspekt för sig kan ge upphov till. Det ska beaktas om planen eller
programmet kan komma att påverka områden eller intressen som är värdefulla eller känsliga men
som inte har ett formellt skydd i lagstiftningen, att det inte bara är redan skyddade områden som ska
beaktas, utan även förhållandevis lite påverkan kan vara betydande om det är fråga om särskilt
värdefulla eller sårbara miljöaspekter (2009:1, s51).

Naturvårdsverket anser det är särskilt viktigt att dokumentera underlaget som har använts och hur
man har resonerat i de fall man bedömer att en miljöbedömning inte krävs (2001:9, s56). Miljöpartiet
anser att en ny behovsbedömning är nödvändig innan en ny detaljplan kan utarbetas.
Det kan även ifrågasättas om det är lämpligt att tillämpa ett standardförfarande i planprocessen.

Miljöpartiet de Gröna i Danderyd menar att det inte går att utesluta att detaljplanen inte kan anses
medföra en betydande påverkan på miljön – därmed kan det ”antas” göra det. Vi anser att det för
planärendet fordras en regelrätt miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL och/eller en miljöbedömning
enligt miljöbalken inhämtas.
Miljöpartiets anser det anmärkningsvärt att Tekniska kontorets allvarliga kritik 20016-01-07mot
planbeskrivningen nonchalerats på det sätt som skett. Vi anser att lagda förslag behöver revideras.
Djursholm 2016-10-18


2016-06-28


"Trädgårdsstaden är en del av lösningen på bostadskrisen"

”Vi hoppades när vi gick in i samtalen på en bred överenskommelse som kunnat ändra förutsättningarna för bostadsbyggandet. Tyvärr var regeringens ambition i dessa samtal alldeles för begränsad för att samtalen skulle bli meningsfulla. Kristdemokraterna beklagar detta.”, skriver Caroline Szyber, Civilutskottets ordförande (KD).


2016-02-07


Synpunkter på Program till detaljplan för Nora Torg, Danarö 5, 6 m fl.

Skrivelsen listar synpunkter och krav på en ny detaljplan. Författare är sakägare och andra boende i området som för ändamålet bildat Föreningen Nora Torg med omgivning. Förutom denna skrivelse kommer synpunkter att inlämnas av Nora Torgs Samfällighetsförening och från enskilda sakägare enligt önskemål.

Som framgick av mötet med arkitekter och politiker den 13januari 2016 råder stor upprördhet bland de boende med anledning av de byggplaner på Nora torg, Danarö 5, 6 m.fl. som har presenterats; hur de har presenterats utan dialog och den föreslagna förtätningens stora negativa påverkan på området, som redan är ett av de tätast bebyggda i kommunen. Vi vill poängtera att det är viktigt att bygga bostäder även i vår kommun men att de ska byggas på ett sätt som förbättrar och inte försämrar miljön.

 

1   1.      Allmänt

Området som detaljplanen omfattar ska vara en villastad, eller en trädgårdsstad enligt kommunens egen definition. En förtätning av den dimension, som presenteras i Program till detaljplan för Nora torg, Danarö 5, 6 m.fl., strider mot och förstör villastaden.

I översiktsplanen för Danderyds kommun, antagen år 2006, står att den kommersiella verksamheten kring Nora Torg behöver utvecklas. Sedan dess har dock Täby Centrum byggts ut och Enebyängens handelsplats tillkommit. Vidare ska Danderyds Centrum byggas ut till dubbel storlek. Intresset för att öka antalet affärer vid Nora torg har därigenom försvunnit och som en följd därav försvinner också motivet för en förtätning av området.

I området finns riklig kulturell aktivitet med Kulturskolan, Kvarnstugan, Kvarnparksbadet och ett stort daghem i Nora Herrgård. Även dessa verksamheter/aktiviteter påverkas negativt av förtätningen; främst genom dess påverkan på trafiksituationen i området kring Nora Torg.

 

2        Planområdets östra del

Enligt den presenterade idéskissen ska 4-5-våningshus byggas utmed Noragårdsvägen och in emot torget. Dessa, i denna miljö mycket höga hus, skulle få en förödande påverkan på områdets boendemiljö; främst för de boende i bostadsrättsföreningen Hornet, på Näckrosvägen och på höjden öster om Centrumhuset. Bostadföreningen Hornet, Nora torg 1 och Nota torg 3 skulle också förlora infarter till sina fastigheter.

 

Detta är inte acceptabelt.

I planerna ingår också en vånings påbyggnad av Centrumhuset, som ytterligare skulle förstärka instängdheten för de nu boende i området.

Det finns en mängd tekniska problem, som inte berörs i idéskissen. Som exempel kan nämnas att en förutsättning för att kunna förse de planerade nya husen med parkeringsplatser är att garage byggs under husen. En sådan lösning kan påverka grundvattennivån för kringliggande fastigheter med problem speciellt för dem med bergvärmepumpar.

 

3.    Planområdets västra del

När nuvarande Nora torg skapades i slutet av 1970-talet bestämde man sig för en lösning med 25 radhus utan garage på mycket små egna fastigheter samt tre stycken tvåvånings flerfamiljshus med hiss avsedda främst för pensionärsboende i kombination med:

-   en kommunal väg genom radhusområdet,

-   kommunens torgyta och

-   en samfällighet ansvarig för:

-   stigar mellan husen, parkeringsytor, grönområden och lekplats(er),

-   bilgarage med 24 bilplatser och

-   diverse ledningar och takstegar.

Senare byggdes ytterligare en länga med fem radhus i form av en bostadsrättsförening som anslöts till samfälligheten.

I förslaget för utveckling av Danarö 5, framtaget av Kod Arkitekter AB/Wåhlins fastigheter har de 24 garageplatserna ersatts med 17 mindre garageplatser utspridda på flera ställen med olämpliga anslutningar till det allmänna vägnätet. Detta är inte acceptabelt.

Delar av grönytorna och parkeringsplatserna samt de ytor som nu används för den gemensamma sophanteringen har ersatts av 8 mindre radhus utmed Noragårdsvägen.     Även detta är oacceptabelt.

De nuvarande tre flerfamiljshusen (pensionärshusen) föreslår byggas om till radhus. Enligt vår uppfattning vore en upprustning av husen ett bättre alternativ.

 

 

4.       Slutsats

Som framgår av avsnitten 1 – 3 ovan finns det grund för allvarliga invändningar mot vad som presenteras i Program till detaljplan för Nora torg, Danarö5, 6 m.fl. Vi anser att dokumentet inte har tillräcklig kvalitet som grund för ett fortsatt arbete. Vi föreslår därför att Kommunledningskontoret gör en ”omstart” och i samarbete med de i området boende arbetar fram ett nytt program till detaljplan.

Vidare anser vi att Kommunkontoret snarast bör påbörja en trafikutredning som även innefattar parkeringsmöjligheter i hela området kring Nora torg. Denna utredning bör belysa såväl nuläget som framtida förändring beroende på en tätare bebyggelse i Danderyd, kanske främst i Rinkeby och Lärkängen.

Slutligen anser vi att Kommunkontoret bör genomföra en miljökonsekvensutredning av en förtätning av Nora torgsområdet enligt bestämmelserna i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

 

På uppdrag av Föreningen Nora Torg med omgivning

Torgny Svenberg, ordförande

 


2015-09-14


Programhandling 2015-09-14.pdf

Den nya detaljplanen ska ersätta tre tidigare detaljplaner från 1975 och 1999. Dessutom finns det en översiktsplan från 2006.

Planen omfattar 17 sidor. Nedan citeras några viktigare avsnitt:

"Inom planområdet finns tre gällande detaljplaner. För Danarö 6 och 8 gäller detaljplan D124 från 1999. Den tillåter handel och kontor i en våning inom Köpmannen 6. Inom Köpmannen 8 tillåts även bostäder och högsta antalet våningar är två. För Köpmannen 1 gäller D130 från 1999. Den anger bostäder, handel och kontor i maximalt tre våningar inom Köpmannen 1. För den resterande delen av området gäller detaljplan S368 (se nedan) från 1975. Planen anger bostadsändamål i två våningar för den södra halvan av fastigheten Danarö 5, bostadsändamål i två våningar för Hornet 1, parkering för Danderyd 3:3 samt gata, torg, park eller plantering för del av Danderyd 2:1."

"Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt beslutade den 16 december 2009 om miljökvalitetsnormer för vattenmiljöerna inom Stockholm-Mälarregionen. Föreskriften med miljökvalitetsnormerna är en del av det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten" 

Om miljöeffekterna står det

1) bedömning av miljöpåverkan görs i separat dokument
2) de bedömningar som behöver göras redovisas i denna beskrivning.

"Enligt plan- och bygglagen, 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 §, ska en miljöbedömning upprättas om program eller planer kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett första ställningstagande kring förväntad miljöpåverkan görs i en så kallad behovsbedömning (separat dokument).

Detaljplanen bedöms inte innebära sådan betydande påverkan på miljön som fordrar en miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen eller miljöbedömning enligt miljöbalken. De bedömningar av miljöpåverkan och andra störningar som ändå behöver göras, redovisas i denna beskrivning.  "


2017-10-03


Föreningen Nora Torgs Framtid, Nedslag bland remissvaren rörande ärende KS 2016/0162(2012-0074) Detaljplan Nora Torg, Danderyd 3:3 m.fl. Arbetspapper

Sammanlagt 79 yttranden har registrerats. Av dessa är 13 från myndigheter som berörs av förslaget. 7 är från boende och intresseorganisationer och representerar många medlemmar. Resterande 59 yttranden är från oftast 2 men ibland flera privatpersoner boende i området mestadels i egen fastighet. 1 av dessa är rörelseidkare och får sin arbetslokal, m flera anställda klartförsämrad. Det är alltså många i personer räknat som har protesterat mot det som man anser är ett ingrepp i Nora Trädgårds/Villastad och kommit med motförslag. Endast 2 enskilda personer har ansett planen vara bra (kort o gott) och 1 enskild person anser förslaget vara arkitektoniskt utvecklingsbart.

Yttranden är väl avvägda och välskrivna och belyser många av de aspekter som invånarna i Nora anser vara viktiga för sin boendemiljö. De föreningar som yttrat sig har mellan 1300 till 5 medlemmar. Planärendet har onekligen bidragit till diskussion om byggande i Noraområdet. Vandringar med arkitektur- och bostadstema har genomförts och rönt stort intresse bland unga o gamla Norabor. Föreningen för Nora Torgs framtid bildad i januari 2016 har nu 129 aktiva medlemmar. Noraborna är intresserade och bryr sig om utvecklingen av sin del i kommunen!

Myndigheter

Flera av de myndigheter som fått tillfälle att yttra sig har inte haft något att säga i frågan medan några andra haft synpunkter eller invändningar. Nedan några utdrag från myndigheter som yttrat sig. Siffrorna framför myndighetens namn anger det nr som svaret har i kommunens remisspärm.

7 Länsstyrelsen Stockholm menar att Miljökvalitetsnormen enl 5 kap. Miljöbalken inte är tillgodosedd och kräver komplettering i planhandlingen eller en dagvattenutredning. Edsviken tål ingen ytterligare försämring. EU-domstolens dom fr 1 juli 2015 mål C461/13 omnämns som vägledning. Kommunen uppmanas vidare att ta del av Boverkets kunskapsbank om dagvatten.

9 Käppalaförbundet påpekar att planområdet ligger inom det allmänna riskområdet för Käppalatunneln och lämnar anvisningar för markarbeten inom eller intill bergtunneln. Anger också mått för risk- (100 m vardera sidan av tunneln) resp. skyddsområden (12,5 m vardera sidan) i anslutning till tunneln.

10 Danderyd kommunledningskontor Trygg i Danderyd/BRÅ anser att trafiklösningen med shared space är riskabel med hänsyn till trafiksäkerheten. Pekar också på risken med parkeringar och träd vid gator pga stöld- resp. krockrisk. Klagar över bristande orienterbarhet i området pga blandning av för många verksamheter. Vill se en hälsokonsekvensbedömning av busstrafik med hållplats i körbana. Pekar på mopedisterna som riskfaktorer i den föreslagna lösningen.

34 Storstockholms Brandförsvars allmänna råd om utrymning från höga hus och ensidiga lägenheter. 15-16 m höga hus kräver passage för höjdfordon. Anger också krav på körbart gårdsbjälklag enligt boverkets föreskrifter (2011:10 11§). Antagligen avses innergården.

46 Polisen vill ha ett eget avsnitt i planhandlingen och dialog med byggherren.

51 Trafikförvaltningen SL gillar förtätning i kollektivtrafiknära läge! Har inget emot busshållplats i gatan om omkörning förhindras. Placeringen av busstoppet är dock för nära övergångsstället vilket hindrar bussen. Trafikförvaltningen efterlyser de synpunkter som lämnades i programskedet och påminner om Folkhälsomyndighetens råd om lågfrekvent buller. Dessa leder till att sovrum ska placeras mot tyst sida.

58 Lantmäteriet Bör läsas av samtliga fastighetsägare–inte en siffra rätt. I stort sett allt saknas i planbeskrivningen. T.ex. tomtindelningar för Hornet. Plankartan är svårläst och saknar viktig information rörande vissa fastigheter, t.ex. Björkbacken 1, 15 och 16. Grundkartan saknar befintliga rättigheter . Lantmäteriet tar inte hänsyn till innehållet i fastighetsförteckningen.

78 Tekniska kontoret Danderyds kommun anser att eftersom det finns flertalet ledningsstråk, spillvattenledningar och dylikt bör frågan gällande vatten, avlopp och dagvatten utredas ytterligare efter samrådet. Detsamma gäller frågan om hur avfallshanteringen ska fungera i befintliga och nybyggda fasigheter. Tekn kontoret anser vidare att torget ska behållas som kommunal mark så att torgytan sköts likvärdigt med övrig kommunal mark. Anser det även värdefullt om Mor o barn av Carl Eldh finns kvar i befintligt torgyta. Yttrandet är ett beslut enligt delegationspunkt 1.9 från Tekniska nämnden 20170620, dnr TN2017/0610.

18 Naturskyddsföreningen, med särskild tyngd bland kommunens remissinstanser i planärenden anser att planförslaget hotar den biologiska mångfalden och förstör områdets karaktär av trädgårdsstad. NF förordar istället en måttfull bebyggelse och en förstärkning av det befintliga grönstråket Nora Träsk – Kvarnparken – Lärkängen - Danderyds kyrka - Ekebysjöns naturreservat. Menar att dagvattenfrågan måste utredas med avseende på förbättring av Edsvikens otillfredsställande status.

Föreningar

Siffrorna framför namnet anger det nr svaret har i kommunens remisspärm

14 Danderyds Villaägarförening, 22 Föreningen För Nora Torgs Framtid och 63 Danderyds Hembygdsförening, samtliga ställt sig negativa till den hårda exploateringen med e höga husen utefter Noragårdsvägen liksom höjningarna av husen vid torget. Om det ska byggas ska det passa in i Nora Trädgårds/Villastad och med hänsyn till natur- och kulturvärden. Trafik- och parkeringslösningarna har man också ställt sig skeptisk till. Man har också haft synpunkter på att underlaget som presenterats har varit ofullständigt och att det ofta hänvisas till fortsatt utredningsarbete i fundamentala frågor t.ex. rörande grundvatten.

Samfällighets och bostadsrättsföreningarna 29 Nora Torgs Samfällighetsförening, samt Bostadsrättsföreningarna 41 Hornet 1 och 64 Vikingen 3 har samtliga avstyrkt förslaget med skäl som rör deras respektive speciella situation. Samfällighetsföreningen har tagit upp trafik och tillgänglighetsfrågor, torgets betydelse som entré till radhusområdet. Brf Hornet tar upp den horribla inbyggningen av sitt hus med ljus- och bullerförhållanden samt risken för grundvattennivåsänkning under byggtiden. Vidare vilken risk som föreligger för Hornets bergvärmerör och sättningar i huset i samband med markarbeten för det planerade underjordsgaraget. Bostadsrättsföreningen Vikingen 3 trycker framför allt på sin närmiljö som hotas av höjningen av Köpmannen 1 och av träd som planteras rakt framför deras utsikt över torget.

Politiskt parti

73 Miljöpartiet har ytterligare utvecklat sin reservation i byggnadsnämnden beträffande krav på miljö bedömning enligt regelboken. Hänvisar till tekniska kontorets tjänsteutlåtande TN 2015/0610. Finner märkligheter med dubbla dokument i hanteringen av planarbetet dvs flera ärenden där ett dnr har oliklydande dokument rörande planområdets omfattning och storlek.

Invånare och boende i Noraområdet

Invånare och boende i Nora har som enskilda i hög utsträckning, mer än hälften, anslutit sig till yttranden från Danderyds Villaägareförening, Föreningen Nora Torgs Framtid och Naturskyddsföreningen.

Invånarna har också utvecklat synpunkter som har varit mer specifika med hänsyn till den egna situationen. en del av dessa har varit sakägare andra enbart boende i Noraområdet. Dessa yttranden har genomgående rört exploateringsgrad, hushöjder och missanpassning till Nora Trädgårdsstad samt den trafik- och parkeringssituation som planen innebär. Nora Trädgårds/Villastad värnas och anges som riktmärke för fortsatt utbyggnad i stor sett samtliga yttranden. Man önskar en varsam utbyggnad med hänsyn till omgivande bebyggelse med högst den höjd som gäller i närliggande bebyggelse.

Grundvattenfrågan, planområdets inbäddning och vatten föringen till den hårt belastade Edsviken och oroar många. I synnerhet mot bakgrund av SOU 2017:42 Vem har ansvar för dagvatten frågan. Utredningen föreslår kommunen!

Flera efterlyser överensstämmelse med gällande Översiktsplan (från 2006) och dess värnande av trädgårds/villastaden. Efterlyses också en aktuell översiktsplan med tanke på den stora byggnation som kommunen åtagit sig och de stora projekt som ligger om hörnet. Bl.a. utbyggnaden av Mörby C som helt förändrar förutsättningen att utveckla Nora torgs centrumfunktioner. Även E18 projektet och dess struktur påverkan tas upp. Någon menar att förtätning i Stockholmsregionen är förlegat och att nya samhällen ska byggas där ny infrastruktur skapas. För aspekter på förtätning hänvisas till Boverkets RättTätt.

Många kräver miljökonsekvensbeskrivning med hänsyn till områdets komplexitet, som inbäddat med många ledningar och som avvattningsområde för stora delar av kommunen mot Edsviken. Miljöfrågor mera specifikt tas upp i flera yttranden där det påpekas att den hårdgjorda ytan i området ökar med genomförande och att spridningskorridoren i stråket NoraTräsk –Ekebysjöns naturreservat är viktig att utveckla. Rapport om VU-listade fåglar i Noraåområdet: gulsparv, sävsparv stare och även strömstare.

Många anger ett maxtal om 2 vånings bebyggelse i området, som man framhåller redan är mycket tätt byggt. Förslagen att höja Köpmannen och Danarö 6 möter många invändningar av arkitektoniska och mikroklimatskäl (markvindar i djupa schakt). Påpekas att såväl minskad rymdvinkel och som mindre dagsljus försämrar den visuella miljön i torgområdet. Liksom att placeringen av fläktar på tak ovan trädkronorna sprider mera buller.

Försämring av ljusförhållandena i befintlig bebyggelse tas upp i flera yttranden, isynnerhet från Näckrosvägen och fastigheterna runt torget. Förnyade ljusmätningar avseende även vinterhalvåret krävs.

Man framhåller också att marken inte räcker till för bygget och ser vägflytten som ett uttryck för att detta har planeraren nu förstått. Några menar att det finns gott om andra mera lämpade områden i kommunen att bygga på. Kommunens tre golfbanor + driving range nämns som exempel.

Trafik och parkeringsfrågorna tas upp och anses olösta av många. Framför allt buss-stop i gatan anses minska trafiksäkerheten och vara miljöstörande i ett stort påverkansområde. Omöjligheten för blåljusfordonen i delar av planområde påpekas.

Beträffande genomförandet av planen uttrycks oro fastighetsägarens/exploatörens förmåga och ansvar. Likaså anses de aviserade marköverföringar mellan kommun och exploatör som helt olämpliga och förutsätts bli ersatta av marknadsmässiga och transparenta uppgörelser.

Planprocessen tas upp i några yttranden där man menar att sakägarkretsen är för liten med hänsyn till den plankarta som sänts ut Jfr Lantmäteriet och det framhålls att vem som är saksägare inte ska behöva avgöras av Mark- och miljödomstolen utan av kommunen. Även frågan om förfarandet i kommunen tas upp i några yttranden

I flera yttranden undras varför kommunen inte gjort några modifieringar sedan programskedet annat än de som varit tvingande på grund av servitut. Man förundras över att 7 grundläggande frågor lämnas öppna för vidare utredning. Mest häpnadsväckande finner man att det, trots kommunstyrelsens uppdrag om dagvattenutredning inte har presterats någon sådan.


2017-07-08


{1;Myrna, ballongen och hib.JPG;V}

Nora torg kan få tre helt nya bostadshus med en maxhöjd på 15 meter - något som flera närboende inte är positiva till. I helgen genomförde grannföreningen en ballongdemonstration för att visa hur höga husen kan bli.


2018-01-24


Danderyd tjänade mest i Sverige på markförsäljning - men oppositionen är missnöjd. Att sälja exploateringsmarker har under 2016 och 2017 genererat mycket pengar till Sveriges kommuner. Men den kommunen som har gjort störts vinst är Danderyd.

Exploateringsvinsterna för Danderyds kommun ligger klart i topp i jämförelse med resten av landets kommuner, det rapporter Dagens samhälle.

Marken som sålts under 2015 och 2016 uppgår till 332 miljoner kronor i vinst - vilket genererar 10 000 kronor per invånare.

Så frågan är, hur såg det ut 2017 och inför 2018?

– Vi har i budget för både 2017 och 2018 intäkter på 65 miljoner kronor per år. Det är det vi måste dra in. Vad gäller 2017 fick vi in de pengarna via de gamla markregleringarna, vi har sålt byggrätter för utbyggnad av Mörby centrum, säger Olle Reichenberg (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Danderyds Nyheter 24 jan 2018

Risken är uppenbar för att kommunen prioritera lönsamheten på bekostnad av kommunens invånare.

Tags: *Danderyds Nyheter

Innehåll

Årsmötet: Uttalande och andra beslut vid årsmötet

Läs vad vi gjort sedan förra årsmötet

Årsmöte den 20 mars

Nu tas beslutet om Nora Torgs framtid

Marken vid Nora torg tål inte höga hus

"Man ska inte förtäta Danderyd"

Tvärvändningen: Alla planer skrotas kring Eneby torg

Eva Bergman lämnar Liberalerna

Till Byggnadsnämnden om Nora torg

Utfrågningen av politiker: “Trädgårdsstad eller höga hus?”

Sverigedemokraternas bostadspolitik

Miljöpartiets bostadspolitik

Centerpartiets bostadspolitik

Klart vilka som kommer från partierna

Liberalernas bostadspolitik

Kristdemokraternas bostadspolitik

De politiska partiernas bostadsprogram

Danderyd måste ha en fungerande planprocess

Behrooz Khoshnood lämnar Nora Livs

Vad sa Sverigeförhandlingen om Danderyd?

Förslag till förändring av Danderyds planprocess

Julbrev till medlemmarna

Lägesrapport vid årets slut

Villaägarna: Kollektivt självmord av Danderyds villamiljö?

Ny Facebookgrupp om kommunens byggande: ”Danderyds Framtid”

Till kommunen: Stoppa planen för Nora Torg!

Nu börjar kampen på allvar!

Flyttning av Noragårdsvägen

Extrem byggboom i Danderyd

Remissvaren på detaljplanen för Nora torg

Vision för Danderyds kommun

Väldigt många remissvar om Nora torg!

Skrivelsen till Byggnadsnämnden - slutlig version

Markexpert dömer ut kommunens byggplaner

Det finns bättre förslag

Mindre solsken, mer skugga och mindre dagsljus

Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg

Om Nora Torg i Danderyds Nyheter

Blir det ett granskningsförslag?

Överklagande av detaljplaner i praktiken

Förslag till riktlinjer för Danderyds markanvisningar

Danderyd i siffror

Kommunen drar tillbaka programplanen för Östra Enebyberg

Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1: Bygg hus som smälter in

Vem är sakägare vid beslut om detaljplan

Innehåll i webben med relevanta länkar

Samrådsredogörelse Programplan för Nora torg

Planrådsremissen har kommit!!!

Årsmötet: Ny styrelse och uttalande

Stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

Vad är en detaljplan?

Nora torgs framtid finns på Facebook

Mps remissvar om Nora torg

KD: "Trädgårdsstaden lösning på bostadskrisen"

Föreningens remissvar på programförslaget

Programhandling 2015-09-14

Remissvaren på detaljplanen för Nora torg

Ballongdemonstration mot nya bostadshus i Danderyd

Danderyd tjänade mest i Sverige på markförsäljning