IT-hjälpen

2017-05-25

Ny lag om personlig integritet (GDPR)

EU beslöt i april 2016 om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter. Medlemsstaterna ska tillämpa reglerna från maj 2018. Det kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter.

Regelverket består av två rättsakter. Den mest central är den allmänna dataskyddsförordningen för personuppgifter generellt. Därutöver har EU antagit ett direktiv om personuppgiftsbehandling för brottsbekämpande verksamheter.

EU-kommissionen lämnade dessutom i januari 2017 ett förslag på en ny förordning om integritet och elektronisk kommunikation som ska gälla för tele- och internetoperatörer. Förslaget ska ersätta det nuvarande direktivet 2002/58/EG som har genomförts i Sverige genom bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation. Kommissionen lämnade samtidigt förslag till en ny förordning som reglerar EU-institutionernas behandling av personuppgifter.

Källor:

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.