Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Vänner mm

Bromsa Östra Enebytorg

Danderyds Framtid Diskussionsgrupp

Bromsa kolossen på Kevinge strand

Danderyds villaägarförening

Danderyds hembygdsförening

Danderyds debatt

Danderyd Bygga bo miljö


Alla webbar

Nora torgs framtid

2013-11-18

Beslutet 2013 om ev bebyggelse vid Nora

Kommunledningskontoret lämnade i slutet av 2013 ett förslag om att bebygga tomter vid Nora torg Planuppdrag Nora torg (2013-11-18) 

1. Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Köpmannen 1, Danarö 5, Danarö 6, Danarö 8, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1, enligt de riktlinjer som framförts i tjänsteutlåtandet 2013-11-18, Dnr KS 2013/0280.

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i en fördjupad riskanalys utreda nuvarande dagvattenanläggning vid Nora torg samt förslag till alternativa dagvattenlösningar.

Tekniska kontoret, som ansvarar för kommunens dagvattenledning och spillvattenledning, avrådde från att bygga fler bostäder i området på grund av att det ligger i ett område som kan översvämmas om det blir stopp i dagvattenledningen samtidig med kraftiga regn eller läcka på Norrvattens ledningar."

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12