Nora torgs framtid

2015-10-05

SKL: Försäljning och köp av fastigheter

Försäljning och köp av fastigheter

Köp och försäljning och olika upplåtelser av fastigheter ger upphov till många juridiska frågor som främst rör reglerna i jordabalken. 

När en kommun eller ett landsting är en av parterna i en fastighetsaffär tillkommer även andra regler som kan behöva beaktas. 

Det kan vara kommunalrättsliga bestämmelser och EUs statsstödsregler. 

Tillämpningen av EU-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader, cirkulär nr 2007:8


För: Alla