Vänner mm

Bromsa Östra Enebytorg

Danderyds Framtid Diskussionsgrupp

Bromsa kolossen på Kevinge strand

Danderyds villaägarförening

Danderyds hembygdsförening

Danderyds debatt

Danderyd Bygga bo miljö

Nora torgs framtid

2017-04-29

Planrådsremissen har kommit!!!

Planrådsremiss

Nu har kommunen publicerat plansamrådsremissen på kommunens webb: http://www.danderyd.se/detaljplan. Under samrådstiden, 28 april t.o.m. 20 juni 2017, finns planhandlingarna utställda hos Information Danderyd på plan 4 i Mörby centrum.

remissbrevet sägs det att "du som närboende fastighetsägare, myndighet eller organisation har möjlighet att komma in med synpunkter på planförslaget." Men givetvis har alla som önskar möjlighet att sända in remissvar.

Synpunkter på planförslaget ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 20 juni under adress: Byggnadsnämnden, Box 74, 182 11 Danderyd. Synpunkter kan också skickas med e-post till plan@danderyd.se.

Kommunen har ett öppet hus den 15 maj kl 17-19, med en presentation av planförslaget kl 17.15, hos kommunledningskontoret i Mörby centrum. 

Föreningens årsmöte

Den 25 april hade föreningen årsmöte. Till ny ordförande valdes Myrna Smitt. Torgny Svenberg lämnar därmed styrelsen efter att ha framgångsrikt lett uppbyggnaden under föreningens första år. Se även föreningens webb.

Till övriga ledamöter utsågs Birgitta Frisell, Jens Isaksson, Lennart Dahlborg, Charlotte Lindeen, Karin Bergendal, Jacob Dorph och Hans Iwan Bratt.

Vid mötet antogs ett uttalande:

Föreningen Nora Torgs Framtid ser positivt på utveckling och ny bebyggelse i anslutning till Nora Torg.

Genomgången vid gårdagens medlemsmöte av Samrådshandling, antagen av Byggnadsnämnden den 22 februari, ger oss skäl att uppmana ansvariga politiker till ett totalt omtag i planeringen utifrån:
  • Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
  • Noraområdets karaktär av trädgårds/villastad
  • Planområdets särskilda mark- och vattenförhållanden med översvämningsrisker
  • Kommunens fortsatta utbyggnad av Mörby Centrum och
  • Norabornas faktiska behov av centrumservice.
I flera av ovanstående punkter ser Föreningen Nora Torgs Framtid fram mot en dialog!

För Föreningen Nora Torgs Framtid

Myrna Smitt
Ordförande

Åtgärder med anledning av planremissen

Styrelsen kommer att snarast möjligt gå igenom planhandlingarna och informerar sedan medlemmarna om sina slutsatser och vilka aktiviteter de motiverar.

Informera gärna grannar och vänner i Nora och be dem komma med i föreningen och tillsammans påverka kommunens planering. Ett genomförande enligt den nu presenterade planen måste stoppas.

Tag gärna kontakt med oss i styrelsen om du har synpunkter och frågor.
Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.