Vänner mm

Bromsa Östra Enebytorg

Danderyds Framtid Diskussionsgrupp

Bromsa kolossen på Kevinge strand

Danderyds villaägarförening

Danderyds hembygdsförening

Danderyds debatt

Danderyd Bygga bo miljö

Nora torgs framtid

2016-10-18

Mps remissvar om Nora torg

Mps remissvar om Nora torg påpekar en rad brister i samrådshandlingarna.

 • Alternativa dagvattenlösningar har inte föreslagits
 • Ingen hänsyn har tagit till att dagvattenkulverten avvattnar stora delar av Danderyd
 • Ingen analys görs av Swecos förslag att komma tillrätta med dagvattenproblemen
 • Ingen analys görs av risken för att markarbeten kan orsaka allvarliga skador på
  kulverten.
 • Ingen kostnadsanalys görs av åtgärdsförslagen Sweco lämnat.
 • Åtgärdskostnaden mnkr redovisas inte i samrådshandlingen
 • Ingen redovisning lämnas i samrådshandlingar om hur stor arealen är efter det att två
  fastigheter försvunnit i planbeskrivningen.
 • Kommunstyrelsens uppdrag om fördjupad riskanalys kring dagvattenanläggningen är
  inte genomfört.
 • Det krävs en förklaring till varför Tekniska nämnden inte velat att fyra sidor text
  från tekniske direktörens remissvar skulle tas bort från remissvaret. Tekniske direktören fick en
  månad senare sparken
 • Någon behovsbedömning har inte redovisats med samrådshandlingen.
 • Med hänsyn till de risker som både tekniska kontoret som Sweco framfört, de
  förändringar som skett i planen och det Naturvårdsverket skriver ovan anser Miljöpartiet det
  krävs en ny och regelrätt behovsbedömning.
 • Avsikten med EU:s Ramdirektiv är att skydda alla vattenmiljöer. Skydd av vattenmiljöer
  innebär enligt direktivet först och främst att vattenmiljöer som är sämre ska bli bättre och att
  vattenmiljöer vars status är bra ska bibehållas. Direktivet riktar sig mot skydd av bl a grundvatten och
  konstgjorda vattenförekomster. Vatten som avleds utanför detaljplanen betraktas som
  vattenverksamhet enligt MB 11 kap 2 § 4 p. Hårdgjorda ytor ändrar den naturliga vattenomsättingen
  och dagvattnen kan inte dränera utan tvingas rinna av. För planområdet kommer ytterligare mark att
  hårdsättas, någon bedömning om hur detta skulle komma att påverka vattenomsättningen och
  dagvatten har inte redovisats.
 • Det är inte tillfredställande att VA-förhållandena inte har utretts
 • Det är inte tillfredsställande att översvämningsrisken och förutsättningarna för
  omhändertagandet av dagvatten inte noggrant utretts och utvärderats.
 • Felaktigt diarienummer

Sammanfattning
Det saknas utredning om hur ett garagebygge under mark påverkar grundvattennivån och hur denna
i sin tur kan komma att påverka kringliggande bebyggelse.

När det råder osäkerhet om miljöbedömning krävs är det i regel bättre att påbörja arbetet med en
miljöbedömning tidigt och sedan avbryta den om det senare visar sig att det inte krävs en
miljöbedömning än tvärt om. Naturvårdsverket skriver (Handbok 2001:9) att i ett sent skede
upptäcka att en miljöbedömning krävs kan både innebära ökade kostnader och att planen eller
programmet försenas. Ett skäl till att gå igenom samtliga kriterier vid behovsbedömningen är således
att det senare i processen kan visa sig att bedömningen av att ett visst kriterium var uppfyllt var
felaktig, varvid frågan om en miljöbedömning krävs åter kan aktualiseras. Har man från början gått
igenom alla kriterier så är det lättare att göra en ny bedömning om det visar sig att ett kriterium inte
längre är uppfyllt. Vid bedömningen av miljöpåverkan ska särskild uppmärksamhet ges till påverkans
totaleffekt, dvs sekundära, kumulativa och samverkande effekter som ibland kan innebära en mycket
större påverkan än vad varje aspekt för sig kan ge upphov till. Det ska beaktas om planen eller
programmet kan komma att påverka områden eller intressen som är värdefulla eller känsliga men
som inte har ett formellt skydd i lagstiftningen, att det inte bara är redan skyddade områden som ska
beaktas, utan även förhållandevis lite påverkan kan vara betydande om det är fråga om särskilt
värdefulla eller sårbara miljöaspekter (2009:1, s51).

Naturvårdsverket anser det är särskilt viktigt att dokumentera underlaget som har använts och hur
man har resonerat i de fall man bedömer att en miljöbedömning inte krävs (2001:9, s56). Miljöpartiet
anser att en ny behovsbedömning är nödvändig innan en ny detaljplan kan utarbetas.
Det kan även ifrågasättas om det är lämpligt att tillämpa ett standardförfarande i planprocessen.

Miljöpartiet de Gröna i Danderyd menar att det inte går att utesluta att detaljplanen inte kan anses
medföra en betydande påverkan på miljön – därmed kan det ”antas” göra det. Vi anser att det för
planärendet fordras en regelrätt miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL och/eller en miljöbedömning
enligt miljöbalken inhämtas.
Miljöpartiets anser det anmärkningsvärt att Tekniska kontorets allvarliga kritik 20016-01-07mot
planbeskrivningen nonchalerats på det sätt som skett. Vi anser att lagda förslag behöver revideras.
Djursholm 2016-10-18

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.