Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Länkar
W3schools
Tutorialspoint
Tutorial Republic
Mozilla
Bootstrap
Google


Alla webbar

Systemutveckling

Användarvillkor 2018-07-23

Dataskyddsförordningen GDPR

Artikel 2 Materiellt tillämpningsområde

1. Denna förordning ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register.

2. Denna förordning ska inte tillämpas på behandling av personuppgifter som
c) en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll (Komm: Frågan är en blogg/webbapplikation anses som rent privat om innehåll publiceras på Internet? Se nedan "Tryckfrihet och yttrandefrihet".)

Artikel 6 Laglig behandling av personuppgifter

1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:
f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Artikel 17 Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

1. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter (...)

2. Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt 1 är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder (...)

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:
a) För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.

Läs mer: Datainspektionen om Dataförordningen.

Tryckfrihet och yttrandefrihet

I den nya dataskyddslagen finns det en uttrycklig bestämmelse om att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför GDPR och den nya dataskyddslagen. Det innebär att grundlagsskyddade medier kommer att kunna använda personuppgifter på i samma sätt som i dag. Det betyder att det till exempel inte behövs samtycke för att ta och lagra bilder. Det betyder också att personuppgifter kan publiceras på samma sätt som i dag.

Även den som inte har grundlagsskydd för sin journalistiska verksamhet kan undgå kraven enligt de nya dataskyddsreglerna. Exempel på sådan journalistisk verksamhet är bloggar utan utgivningsbevis eller publiceringar i sociala medier. Att sådan verksamhet inte behöver följa kraven beror på ett undantag i den nya dataskyddslagen som gäller vid "behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande." (Motsvarande bestämmelse finns redan i dag i PUL.)

Det finns dock vissa regler i dataskyddsförordningen som även gäller den som bedriver journalistisk verksamhet. Enligt dessa regler finns det en skyldighet att behandla personuppgifterna på ett säkert sätt. Det finns även en skyldighet att rapportera så kallade personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Exakt hur dessa skyldigheter ser framgår av artikel 31-34 i dataskyddsförordningen.

Journalistförbunder: Journalistik och GDPR – vad gäller?

Personuppgiftslagen

Efter den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med dataskyddsförordningen (GDPR).

Logga in

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12